Mẫu đơn xin giao đất có rừng

Giới thiệu

Mẫu đơn xin giao đất có rừng là mẫu văn bản về việc tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đồng ý giao đất có rừng...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------- 

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT CÓ RỪNG
(Dùng cho cộng đồng dân cư) 

                     Kính gửi:

Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)........................................

Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)................ 

1. Tên cộng đồng dân cư (viết chữ in hoa)*................................................................................................

...............................................................................................................................................................

2. Địa chỉ: ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3. Họ tên người đại diện (viết chữ in hoa):...................................................................................................
................................................................................................................................................Địa chỉ liên

hệ.................................................................................................., Điện thoại: …....................................

4. Địa điểm khu đất có rừng xin giao:..........................................................................................................

5. Diện tích xin giao (m2):..........................................................................................................................

6. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.

                                                                  

 ..., ngày ... tháng ... năm...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

* Ghi “Cộng đồng dân cư”, sau đó ghi tên của cộng đồng dân cư theo điểm dân cư nông thôn gồm thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và các điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán.

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...

1. Về nhu cầu của cộng đồng dân cư xin giao đất: ................................................................................

..........................................................................................................................................................

2. Về khả năng quỹ đất để giao: ..........................................................................................................

.........................................................................................................................................................

                                                                  

 ……………, ngày … tháng … năm……

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất Mẫu đơn

Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 585

Đơn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất Đơn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất Biểu mẫu đất đai, nhà ở

Đơn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 259

Đơn đề nghị mua nhà Nhà nước Đơn đề nghị mua nhà Nhà nước

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Mẫu số 03/NĐAT: Thông báo nộp thuế nhà đất Mẫu số 03/NĐAT: Thông báo nộp thuế nhà đất Mẫu khai thuế liên quan đến sử dụng đất đai

Mẫu số 03/NĐAT: Thông báo nộp thuế nhà đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mẫu đơn

Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.484
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất