Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức Mẫu đơn

 • Đánh giá: (2 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Nội vụ
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 119 KB
 • Lượt tải: 3.484
 • Ngày xuất bản: 11/10/2012
 • Ngày cập nhật: 26/10/2012

Giới thiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________

.........., ngày ....... tháng ....... năm ........


Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV
ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ)


Tên tôi là: ...................................................................................................................... Nam, Nữ: ..........................

Ngày sinh: .....................................................................................................................................................................

Quê quán: .....................................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .......................................................................................................................................................

Điện thoại liên lạc: ....................................................................................................................................................

Dân tộc: ...................................................................................................................................................................

Trình độ đào tạo: ......................................................................................................................................................

Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):.....................................................................................

           Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch ................................................

tôi thấy bản thân tôi có
đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng

thi
.................................................................................. Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.

            Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Bản khai lý lịch;

2. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

3. Bản chụp các văn bằng, chứng chi và các giấy tờ có liên quan khác (chưa cần công chứng hoặc chứng nhận của cơ

quan có thẩm quyền), gồm: .................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4x6.

Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông

báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định.

Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm

trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả

tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ.

Kính đơn.
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin tạm trú Đơn xin tạm trú

Đơn xin tạm trú
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.756

Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ Biểu mẫu chứng khoán

Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 103

Bản tự khai lý lịch Bản tự khai lý lịch

Bản tự khai lý lịch
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 745

Đơn xin giao lại đất Đơn xin giao lại đất Trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Đơn xin giao lại đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức Thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức Theo Nghị định số 143/2007/NĐ-CP quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu

Thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 435

Biên bản về vi phạm hành chánh trong y tế Biên bản về vi phạm hành chánh trong y tế

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30
Xem thêm Thủ tục hành chính