Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc – Tự do – Hạnh phúc
---------------

TP. Hà Nội, ngày ....tháng.... năm 20…

PHIẾU ĐĂNG KÝ BHXH

Kính gửi: CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tên đơn vị, doanh nghiệp: CÔNG TY..............

Địa chỉ:.............................

Điện thoại: ..........................

Giấy phép thành lập số:…………… Ngày: ………do: Sở kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp.

Ngành nghề hoạt động: Tư vấn doanh nghiệp

Kế hoạch tuyển dụng lao động: Tháng 8/2011

Số lao động đã tuyển dụng (đến thời điểm đăng ký): .........

Dự kiến tuyển dụng thêm: .........

Đăng ký thực hiện chế độ BHXH theo đúng qui định:

- Trích nộp BHXH đầy đủ cho người lao động làm việc tại đơn vị, chuyển nộp kịp thời tiền BHXH hàng tháng về cơ quan BHXH.

- Hàng tháng lập danh sách lao động và quỹ tiền lương điều chỉnh mức nộp BHXH khi có thay đổi gởi cơ quan BHXH, kịp thời cấp phiếu KCB cho người lao động.

- Cuối mỗi quý lập Bảng đối chiếu quyết toán với cơ quan BHXH.

- Thực hiện các qui định về cấp sổ BHXH và lập thủ tục để giải quyết kịp thời chế độ chính sách BHXH cho người lao động.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Mẫu cam đoan Mẫu cam đoan

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 580

Mẫu giấy đề nghị thực hiện lưu ký đồng thời với đăng ký chứng khoán Mẫu giấy đề nghị thực hiện lưu ký đồng thời với đăng ký chứng khoán Biểu mẫu chứng khoán

Mẫu giấy đề nghị thực hiện lưu ký đồng thời với đăng ký chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp

Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

Thẻ thường trú Thẻ thường trú

Thẻ thường trú
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Tờ khai của thân nhân Tờ khai của thân nhân Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Tờ khai của thân nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

Thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài Thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài

Thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài

Quyết định về việc tạm dừng hưởng chế độ BHXH hàng tháng Quyết định về việc tạm dừng hưởng chế độ BHXH hàng tháng Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định về việc tạm dừng hưởng chế độ BHXH hàng tháng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo Ban hành theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17
Xem thêm Thủ tục hành chính