Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc – Tự do – Hạnh phúc
---------------

TP. Hà Nội, ngày ....tháng.... năm 20…

PHIẾU ĐĂNG KÝ BHXH

Kính gửi: CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tên đơn vị, doanh nghiệp: CÔNG TY..............

Địa chỉ:.............................

Điện thoại: ..........................

Giấy phép thành lập số:…………… Ngày: ………do: Sở kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp.

Ngành nghề hoạt động: Tư vấn doanh nghiệp

Kế hoạch tuyển dụng lao động: Tháng 8/2011

Số lao động đã tuyển dụng (đến thời điểm đăng ký): .........

Dự kiến tuyển dụng thêm: .........

Đăng ký thực hiện chế độ BHXH theo đúng qui định:

- Trích nộp BHXH đầy đủ cho người lao động làm việc tại đơn vị, chuyển nộp kịp thời tiền BHXH hàng tháng về cơ quan BHXH.

- Hàng tháng lập danh sách lao động và quỹ tiền lương điều chỉnh mức nộp BHXH khi có thay đổi gởi cơ quan BHXH, kịp thời cấp phiếu KCB cho người lao động.

- Cuối mỗi quý lập Bảng đối chiếu quyết toán với cơ quan BHXH.

- Thực hiện các qui định về cấp sổ BHXH và lập thủ tục để giải quyết kịp thời chế độ chính sách BHXH cho người lao động.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Mẫu đăng ký lưu hành thuốc thú y Mẫu đăng ký lưu hành thuốc thú y Mẫu văn bản

Mẫu đăng ký lưu hành thuốc thú y
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42

Mẫu sổ theo dõi ô tô ra vào công ty Mẫu sổ theo dõi ô tô ra vào công ty Biểu mẫu về nhân sự, lao động

Mẫu sổ theo dõi ô tô ra vào công ty
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 114

Cấp sổ BHXH bắt buộc Cấp sổ BHXH bắt buộc

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo Mẫu đơn

Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Giấy cam đoan (cho mượn hồ sơ) Giấy cam đoan (cho mượn hồ sơ)

Giấy cam đoan (cho mượn hồ sơ)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 362

Danh sách người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền Danh sách người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền Biểu mẫu thành lập doanh nghiệp

Danh sách người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông Cấp mới, cấp lại, gia hạn, sửa đổi bổ sung

Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 242
Xem thêm Thủ tục hành chính