Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

Giới thiệu

Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

Tên đơn vị:...............................
Mã đơn vị:................................
Điện thoại liên hệ:...................

          DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT                  

 Số:…… tháng ….. năm …...

STT Họ và tên Mã số Ngày sinh Nữ Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, điều kiện, nơi làm việc Mức đóng cũ Mức đóng mới Từ tháng, năm Đến tháng,năm Không trả thẻ Đã có sổ BHXH Ghi chú
Tiền lương Phụ cấp Tiền lương Phụ cấp
  CV TN VK (%) TN nghề (%)   CV TN VK (%) TN nghề (%)        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I Tăng                                  
I.1 Lao động                                  
                                     
                                     
I.2 Mức đóng                                  
                                     
                                     
  Cộng tăng                                  
II Giảm                                  
II.1 Lao động                                  
                                     
                                     
II.2 Mức đóng                                  
                                     
                                     
  Cộng giảm                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần CQBHXH ghi:                                                                                            Phần Đơn vị ghi:

Tổng số tờ khai:                                                                                     ........., ngày ….tháng…..năm…….

Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp:.......                                     Người lập biểu             Thủ trưởng đơn vị

Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp:......Thời hạn từ:……đến…..

                Cán bộ thu                                         Cán bộ sổ, thẻ

Sơ yếu lý lịch Sơ yếu lý lịch Dùng cho người dự kiến được bổ nhiệm lãnh đạo nhà xuất bản

Sơ yếu lý lịch
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 223

Mẫu CV bằng tiếng Anh Mẫu CV bằng tiếng Anh

 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.023

Mẫu Bảng tuyển dụng nhân sự Mẫu Bảng tuyển dụng nhân sự

Mẫu Bảng tuyển dụng nhân sự
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 467

Bản cam kết Bản cam kết Mẫu Lao động - Nhân sự tổng hợp

Bản cam kết
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 757
Xem thêm Việc làm - Nhân sự