Mẫu cam kết

 • Đánh giá: (19 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 34 KB
 • Lượt tải: 8.093
 • Ngày xuất bản: 26/11/2012
 • Ngày cập nhật: 26/11/2012

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN CAM KẾT
Kính gửi: …………………….....................

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..………...………..………...……………

Mã số thuế (nếu có): …………………………..………...………..………...……………

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :............................ Ngày cấp: ......................... Nơi cấp: ..........

Địa chỉ cư trú/trụ sở:……………………….…………….………………………….…….

Nơi làm việc(nếu có): ……...…………….………………..……………………….……...

Điện thoại liên hệ: ……...…………….………………..………………………….…........

Tôi cam kết các nội dung sau đây….............................................…

1. . …...…………….………………..…………………………..............

2. . …...…………….………………..…………………………..............

(xem hướng dẫn ghi nội dung bên dưới)

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1. . …...…………….………………..…………………………..............

2. . …...…………….………………..………………………….................

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Mẫu quyết định khen thưởng Mẫu quyết định khen thưởng Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp

Mẫu quyết định khen thưởng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.902

Bản khai lý lịch xin nhập quốc tịch Bản khai lý lịch xin nhập quốc tịch Kèm theo Đơn xin nhập quốc tich Việt Nam

Bản khai lý lịch xin nhập quốc tịch
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65

Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ Biểu mẫu về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài Thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài

Thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài
Xem thêm Thủ tục hành chính