Mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 31 KB
 • Lượt tải: 734
 • Ngày xuất bản: 30/10/2013
 • Ngày cập nhật: 31/10/2013

Giới thiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------- 

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN KINH DOANH

Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ………………..tại…………………………………………………

Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:

1. Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: ………………...........

Sinh ngày: …………………

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp …………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………

2.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: ………………...........

Sinh ngày: …………………

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp …………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………

3.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: ………………...........

Sinh ngày: ………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp …………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………

Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích góp vốn: ………………………………………………………………………………

2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên: …………………………………….

3. Thời hạn góp vốn: ………………………………………………………………………………

4. Cử người quản lý phần vốn góp: …………………………………………………………....

5. Cam kết của các bên: …………………………………………………………………………

6. Nguyên tắc chia lợi nhuận: ……………………………………………………………………

Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

Mẫu ký quỹ kinh doanh dịch vụ bảo vệ Mẫu ký quỹ kinh doanh dịch vụ bảo vệ

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 103

Bản đăng ký cấp GCN đầu tư phụ lục 1-1 Bản đăng ký cấp GCN đầu tư phụ lục 1-1

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Mẫu yêu cầu bồi hoàn sản phẩm - Tiếng Anh Mẫu yêu cầu bồi hoàn sản phẩm - Tiếng Anh Mẫu mua bán hàng - Tiếng Anh

Mẫu yêu cầu bồi hoàn sản phẩm - Tiếng Anh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11

Mẫu yêu cầu dịch vụ khách hàng - Tiếng Anh Mẫu yêu cầu dịch vụ khách hàng - Tiếng Anh Mẫu mua bán hàng - Tiếng Anh

Mẫu yêu cầu dịch vụ khách hàng - Tiếng Anh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39

Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 165

Mẫu yêu cầu báo giá - Tiếng Anh Mẫu yêu cầu báo giá - Tiếng Anh Mẫu mua bán hàng - Tiếng Anh

Mẫu yêu cầu báo giá - Tiếng Anh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 251
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh