Mẫu biên bản thanh lý tài sản

 • Đánh giá: (9 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 38 KB
 • Lượt tải: 4.930
 • Ngày xuất bản: 21/11/2012
 • Ngày cập nhật: 21/11/2012

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH
ABCD

 
Số: ___ /BB- TLTS&Nợ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN NỢ

Cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên Công ty ……….bắt vào hồi 8h30, tại trụ sở Công ty ……., địa chỉ:……………

I. Các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty tham dự họp gồm có:

1 Ông: Nguyễn Văn A - Chủ tịch Hội đồng quản trị/HĐTV Công ty- Chủ toạ

2. Ông: Nguyễn Văn B - Giám đốc- Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV

3. Ông: Nguyễn Văn C - Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV (kiêm thư ký)

4. Bà: Nguyễn Thị C, Bà Nguyễn Thị D – Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV

II. Nội dung:

1. Theo trình tự và thủ tục giải thể Công ty, Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty họp để làm thủ tục Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty.

- Thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp và xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

- Thanh toán các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể công ty đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

2. Thanh toán các khoản nợ của Công ty:

- Nợ thuế: không

- Nợ phải trả, nợ phải thu: không

3. Tiền mặt và thanh lý các tài sản của Công ty:

Tính đến ngày Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên công ty ra quyết định giải thể thì Công ty còn:

- Tiền mặt: ...........………………………………………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Điều lệ Công ty TNHH một thành viên

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 328

Mẫu thẻ đặt hàng - Tiếng Anh Mẫu thẻ đặt hàng - Tiếng Anh Mẫu mua bán hàng bằng Tiếng Anh

Mẫu thẻ đặt hàng - Tiếng Anh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Mẫu biên bản thanh lý tài sản Mẫu biên bản thanh lý tài sản

 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.930

Đơn đăng ký thành viên Đơn đăng ký thành viên

Đơn đăng ký thành viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47

Mẫu hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh Mẫu hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh Biểu mẫu phê duyệt dự án đầu tư

Mẫu hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Điều lệ Công ty Hợp danh Điều lệ Công ty Hợp danh

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh