Mẫu Biên bản làm việc

Giới thiệu

Mẫu Biên bản làm việc

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
  ------------- 

Số: ...../BB- LAMVIEC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

 

  BIÊN BẢN LÀM VIỆC 

Hôm nay, hồi .................. giờ.............. ngày ............. tháng ............. năm ......................
Tại ..........................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
1/......................................................... Chứcvụ: ............................ Đơn vị ...................
2/......................................................... Chức vụ: ........................... Đơn vị ...................
 
Đã làm việc với:
 
1/Ông (bà): .......................................... Năm sinh .......................... Quốc tịch .................
Nghề nghiệp ..............................................................................................................
Địa chỉ: .....................................................................................................................
Giấy CMND/Hộ chiếu số:.................... Ngày cấp .......................... Nơi cấp .....................
 
2/ Ông (bà): ......................................... Năm sinh .......................... Quốc tịch ...................
Nghề nghiệp: .................................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................
 
Nội dung làm việc:

....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Biên bản kết thúc vào hồi ……. giờ……... ngày ……… tháng ………. năm ………….......................

Biên bản được lập thành ........ bản; mỗi bản gồm ................................................... tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho ..........................................................................01 bản.   

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)    

...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.............................................................................................................................                                                               

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản khai cá nhân Bản khai cá nhân

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61

Mẫu Quy trình đi công tác Mẫu Quy trình đi công tác 1.0 Mẫu hợp lệ theo quy định của Bộ tài chính

Mẫu Quy trình đi công tác
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 587

Biểu mẫu liên quan đến giám định y khoa Biểu mẫu liên quan đến giám định y khoa

Biểu mẫu liên quan đến giám định y khoa
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 289

Mẫu giấy đề nghị đóng cửa chi nhánh công ty chứng khoán Mẫu giấy đề nghị đóng cửa chi nhánh công ty chứng khoán Biểu mẫu thành lập doanh nghiệp

Mẫu giấy đề nghị đóng cửa chi nhánh công ty chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp Ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP

Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07
Xem thêm Thủ tục hành chính