Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng

Giới thiệu

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng
( Kèm theo Thông tư số 75 / 2008/TT-BNN, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

(Mẫu số2) (Tên đơn vị cấp trên)
(Tên đơn vị đề nghị khen thưởng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________

(Địa danh), ngày…………tháng…..…năm…….

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
(Tên đơn vị)
Về việc xét khen thưởng ......................................

Ngày...tháng ....năm....., Hội đồng Thi đua khen thưởng (Tên đơn vị) đã họp dưới sự chủ trì của (họ và tên, chức danh người chủ trì).

Thành phần dự họp:

1. ( họ và tên, chức danh).................. ;
2. ...............................
.................;
3. .............................................. Thư ký;

Nội dung họp: ...................

Kết luận: .............................

Sau khi xét thành tích và cân đối chung trong đơn vị, Hội đồng Thi đua khen thưởng (Tên đơn vị) nhất trí đề nghị (Thủ trưởng đơn vị) trình (Thủ trưởng đơn vị cấp trên) xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân các (hình thức khen thưởng) (danh hiệu thi đua) như sau:

1. Hình thức khen thưởng (danh hiệu thi đua), tên đon vị đề nghị khen thưởng;

2...................

3.................

Biên bản này làm cơ sở để lập tờ trình trình cấp trên xét khen thưởng.

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

(Ký tên, ghi họ và tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký tên, ghi họ và tên, chức danh

   Lưu ý:
- Không được viết tắt tên tập thể và cá nhân, chức danh. chức vụ…..
- Thực hiện xếp theo trình tự: mức khen thưởng cao trước, thấp sau và xếp theo thứ tự
tập thể trước, cá nhân sau.
- Kết quả bỏ phiếu lấy thứ tự cao trước, thấp sau.

Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm Mẫu đơn đăng ký

Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58

Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc

Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 150

Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký vàng mã để in Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký vàng mã để in

Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký vàng mã để in
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ Biểu mẫu chứng khoán

Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 103

Giấy phép xuất bản phụ trương Giấy phép xuất bản phụ trương Ban hành theo Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT ngày 19 tháng 07 năm 2010

Giấy phép xuất bản phụ trương
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04

Biên bản về vi phạm hành chánh trong y tế Biên bản về vi phạm hành chánh trong y tế

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30

Giấy phép xuất bản số phụ Giấy phép xuất bản số phụ Ban hành theo Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT

Giấy phép xuất bản số phụ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội Dùng cho hưởng tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33
Xem thêm Thủ tục hành chính