Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

 • Đánh giá: (7 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 68 KB
 • Lượt tải: 10.091
 • Ngày xuất bản: 21/11/2012
 • Ngày cập nhật: 21/11/2012

Giới thiệu

Biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên cần thể hiện cụ thể các nội dung sau:

CÔNG TY TNHH …….
---------------------
Số:..............

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH ................

(Về việc ................................)

 

Hôm nay, vào hồi ....., tại trụ sở chính công ty. Hội đồng thành viên Công ty ............ (GCN đăng ký kinh doanh số: ............. do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư .......... cấp ngày: ............) tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ.
1. Các thành viên có mặt:

Stt Họ và tên Số vốn góp (đồng) Tỷ lệ vốn góp (%)
1
2
Tổng:

2. Các thành viên vắng mặt:

3. Thành viên mời:.......................................

4. Chủ tọa và thư ký:

Chủ tọa: ...........................

Thư ký: ...........................

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình họp

Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua phương án ..............................

Sau khi chủ tịch Hội đồng thành viên đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:.........................................................................

Kết quả biểu quyết: ..........................................................................................

3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp:

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các thành viên công ty tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các thành viên đã thống nhất việc biểu quyết và không có thành viên nào có ý kiến khác.

 

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn

Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.822

Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39

Mẫu hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư Mẫu hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư Biểu mẫu phê duyệt dự án đầu tư

Mẫu hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 108
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh