Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

 • Đánh giá: (7 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 68 KB
 • Lượt tải: 10.290
 • Ngày xuất bản: 21/11/2012
 • Ngày cập nhật: 21/11/2012

Giới thiệu

Biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên cần thể hiện cụ thể các nội dung sau:

CÔNG TY TNHH …….
---------------------
Số:..............

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH ................

(Về việc ................................)

 

Hôm nay, vào hồi ....., tại trụ sở chính công ty. Hội đồng thành viên Công ty ............ (GCN đăng ký kinh doanh số: ............. do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư .......... cấp ngày: ............) tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ.
1. Các thành viên có mặt:

Stt Họ và tên Số vốn góp (đồng) Tỷ lệ vốn góp (%)
1
2
Tổng:

2. Các thành viên vắng mặt:

3. Thành viên mời:.......................................

4. Chủ tọa và thư ký:

Chủ tọa: ...........................

Thư ký: ...........................

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình họp

Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua phương án ..............................

Sau khi chủ tịch Hội đồng thành viên đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:.........................................................................

Kết quả biểu quyết: ..........................................................................................

3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp:

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các thành viên công ty tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các thành viên đã thống nhất việc biểu quyết và không có thành viên nào có ý kiến khác.

 

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

Báo giá sản phẩm phí dịch vụ - Tiếng Anh Báo giá sản phẩm phí dịch vụ - Tiếng Anh Mẫu mua bán hàng - Tiếng Anh

Báo giá sản phẩm phí dịch vụ - Tiếng Anh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 113

Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 167

Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.942

Mẫu sổ ghi chép bán hàng - Sales Follow-Up Mẫu sổ ghi chép bán hàng - Sales Follow-Up

Mẫu sổ ghi chép bán hàng - Sales Follow-Up
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 121

Thông báo lập chi nhánh công ty Thông báo lập chi nhánh công ty

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 97
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh