Mẫu báo cáo định kỳ

Giới thiệu

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)

UBND XÃ.................
Ban Thú y

______

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....., ngày...... tháng........năm......

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
Tháng..... năm.....

Công tác khống chế dịch bệnh

1. Tình hình dịch bệnh

Bệnh.............. Loài ............Số thôn có bệnh ........Số lượng gia súc/ gia cầm .........

Biện pháp đã thực hiện để xử lý:.............

Tổng đàn ốm chết ...............

Nhận định tình hình dịch bệnh (Diến biến, qui mô, biện pháp đã thực hiện đối với một số bệnh chính)

2. Công tác tiêm phòng

a. Tiêm phòng định kỳ

(Báo cáo theo mẫu báo cáo tiêm phòng định kỳ của Ban Thú y xã)

b. Tiêm phòng bổ sung

Nhận định về công tác tiêm phòng

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT

Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí Ban hành theo Thông tư số 186/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14
Xem thêm Thủ tục hành chính