Mẫu báo cáo định kỳ

Giới thiệu

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)

UBND XÃ.................
Ban Thú y

______

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....., ngày...... tháng........năm......

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
Tháng..... năm.....

Công tác khống chế dịch bệnh

1. Tình hình dịch bệnh

Bệnh.............. Loài ............Số thôn có bệnh ........Số lượng gia súc/ gia cầm .........

Biện pháp đã thực hiện để xử lý:.............

Tổng đàn ốm chết ...............

Nhận định tình hình dịch bệnh (Diến biến, qui mô, biện pháp đã thực hiện đối với một số bệnh chính)

2. Công tác tiêm phòng

a. Tiêm phòng định kỳ

(Báo cáo theo mẫu báo cáo tiêm phòng định kỳ của Ban Thú y xã)

b. Tiêm phòng bổ sung

Nhận định về công tác tiêm phòng

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn Biểu mẫu về sở hữu trí tuệ

Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Mẫu đơn trình báo mất tài sản Mẫu đơn trình báo mất tài sản

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.941

Tờ khai xin cấp giấy phép xuất bản số phụ, phụ trương Tờ khai xin cấp giấy phép xuất bản số phụ, phụ trương Ban hành theo Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT ngày 19 tháng 07 năm 2010

Tờ khai xin cấp giấy phép xuất bản số phụ, phụ trương
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Trong trường hợp tách thửa đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 216

Mẫu Giấy mời Mẫu Giấy mời

Mẫu Giấy mời
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.768
Xem thêm Thủ tục hành chính