Mẫu bản cam kết nghỉ việc Biểu mẫu nhân sự

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 35 KB
 • Lượt tải: 722
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Mẫu bản cam kết nghỉ việc

                                                                                            ……., ngày .......tháng .........năm 20....

BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC

V/v: Cam kết không tiết lộ thông tin kinh doanh của công ty

Kính gửi :  Ban Giám đốc Công ty...................

- Căn cứ đơn xin nghỉ việc ngày ____/______/_____ đã được Giám đốc duyệt chấp thuận.

- Căn cứ Quyết định thanh lý hợp đồng lao động đã ký.

Tôi tên : ...........................................................................................

Ngày sinh:

Số CMND:…………………………được cấp bởi công an tỉnh:……………………

Là nhân viên thuộc phòng ban :.......................................................

Sau khi nghỉ việc, tôi cam kết không sử dụng thông tin của Công ty cho các cá nhân, tổ chức bên ngoài gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về  sự cam kết nêu trên.

Nơi nhận:     
- Như trên;      
Lưu VT. 

KÝ TÊN 

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 150

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Biểu mẫu nhân sự

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.016

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc Biểu mẫu nhân sự

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.041
Xem thêm Việc làm - Nhân sự