Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần

Giới thiệu

Mẫu số 14-HSB

(Ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010
của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ------------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN 

                                        Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………………………….

Tôi tên là: ……………………………… Sinh ngày ….. tháng ……. năm ……

Số sổ BHXH: …………………………………………………………………...

Số CMND: ………………………… do …........…. cấp ngày ……. tháng …… năm ……

Số điện thoại (nếu có): ………………………………

Hiện cư trú tại: …………………………………………………………………

Tổng số thời gian đóng BHXH: ………………. năm …………….tháng

Đã dừng đóng BHXH từ tháng ………………. năm…………………

Căn cứ quy định của chính sách tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm xã hội …….....................

………………………….. xem xét, giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần cho tôi theo quy định.

Tôi đề nghị được chuyển khoản tiền này vào tài khoản cá nhân của tôi như sau: Chủ tài khoản: ………………, Số tài khoản: …………………..., mở tại Ngân hàng: ………………………………, chi nhánh ………………..…(1)

………, ngày …….tháng ….. năm ……

Xác nhận của chính quyền

địa phương nơi cư trú.

(Ký, đóng dấu)

………, ngày …….tháng … năm ……

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Trường hợp có yêu cầu nhận tiền trợ cấp BHXH một lần qua tài khoản cá nhân thì ghi đầy đủ thông tin vào nội dung này.

Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 77

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 90

Mẫu thông báo nội bộ Mẫu thông báo nội bộ

Mẫu thông báo nội bộ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 114

Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có kinh nghiệm Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có kinh nghiệm

Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có kinh nghiệm
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.479
Xem thêm Việc làm - Nhân sự