Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10

 • Đánh giá: (2 Đánh giá )
 • Phát hành: Quốc hội
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 110 KB
 • Lượt tải: 1.437
 • Ngày xuất bản: 09/01/2013
 • Ngày cập nhật: 09/01/2013

Giới thiệu

 QUỐC HỘI
_________


Số: 32/2009/QH12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2009

LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA
CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

1. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác.”

2. Bổ sung các khoản 14, 15 và 16 Điều 4 như sau:

“14. Kiểm kê di sản văn hóa là hoạt động nhận diện, xác định giá trị và lập danh mục di sản văn hóa.

15. Yếu tố gốc cấu thành di tích là yếu tố có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ, thể hiện đặc trưng của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

16. Bảo tàng là thiết chế văn hóa có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống của con người, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng.”

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Thông báo 821/2013/TB-BNN-VP Thông báo 821/2013/TB-BNN-VP Chuẩn bị Hội nghị "Phát triển sản xuất nông, lâm ngư nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới vùng miền núi phía Bắc"

Thông báo 821/2013/TB-BNN-VP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND Quyết định 29/2012/QĐ-UBND Khoản, mức đóng góp, chế độ miễn giảm, khoản hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55

Công văn 1154/2012/UBDT-CSDT Công văn 1154/2012/UBDT-CSDT Sử dụng vốn Chương trình 135

Công văn 1154/2012/UBDT-CSDT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 253

Luật Thủ đô 2012 Luật Thủ đô 2012 Luật số: 25/2012/QH13

Luật Thủ đô 2012
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 435

Thông tư 19/2012/TT-BVHTTDL Thông tư 19/2012/TT-BVHTTDL Về việc quy định loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài

Thông tư 19/2012/TT-BVHTTDL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Thông báo 216/TB-VPCP Thông báo 216/TB-VPCP Sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lúa gạo, thủy sản, chăn nuôi

Thông báo 216/TB-VPCP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15
Xem thêm Văn hóa Xã hội