Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________


HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở
(toàn bộ ngôi nhà số........đường..................phường..........quận.............)

Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., tại...........................chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:

Bên cho thuê (1):

Ông (Bà)..................

Sinh ngày tháng..................năm......................

Chứng minh nhân dân số:…………….do………cấp ngày.......tháng.......năm......

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):

Sinh ngày tháng..................năm...........................................

Chứng minh nhân dân số:………………….do……cấp ngày.......tháng.......năm......

Cả hai ông bà cùng thường trú tại số: đường...............phường quận....................thành phố..........(2)

Bên thuê (1):

Ông (Bà)...........

Sinh ngày tháng..................năm.......................

Chứng minh nhân dân số:……………….do……cấp ngày.......tháng.......năm......

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):

Sinh ngày tháng..................năm...................

Chứng minh nhân dân số:……….do……… cấp ngày.......tháng.......năm......

Cả hai ông bà cùng thường trú tại số: đường....................phường quận............thành phố.............(2)

Bằng hợp đồng này, Bên cho thuê đồng ý cho Bên thuê thuê toàn bộ ngôi nhà với những thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: .......đườngphường quận.........thành phố........(3), có thực trạng như sau:

a. Nhà ở:

- Tổng diện tích sử dụng: m2

- Diện tích xây dựng: m2

- Diện tích xây dựng của tầng trệt: m2

- Kết cấu nhà:

- Số tầng:

b. Đất ở:

- Thửa đất số:

- Tờ bản đồ số:

- Diện tích: m2

- Hình thức sử dụng riêng m2

c. Các thực trạng khác: (4)

(phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong đó phần diện tích trong lộ giới)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.684

Hợp đồng gia công đặt hàng trong nước Hợp đồng gia công đặt hàng trong nước

Hợp đồng gia công đặt hàng trong nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.319

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.522

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.256

Mẫu Hợp đồng tài trợ Mẫu Hợp đồng tài trợ

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 666
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý