Giấy ủy quyền (cá nhân) Biểu mẫu

 • Đánh giá: (126 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 32 KB
 • Lượt xem: 2.145
 • Lượt tải: 81.406
 • Ngày xuất bản: 18/07/2012
 • Ngày cập nhật: 17/04/2014

Giới thiệu

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền.

Giấy ủy quyền được coi là một hình thức ủy quyền theo Bộ luật Dân sự Việt Nam, mà tùy theo hoàn cảnh, có thể là bắt buộc phải có để người ủy quyền có đủ thẩm quyền đại diện cho người được ủy quyền. Đa số các trường hợp ủy quyền bằng giấy ủy quyền đều đòi hỏi phải được công chứng, chứng thực hoặc có con dấu của pháp nhân (nếu là ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------- o0o -----------------

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho cá nhân)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

......., ngày ...... tháng ...... năm 20....... ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:
Họ tên:......................
Địa chỉ:.....................
Số CMND: ............cấp ngày: ............nơi cấp:............... 
Quốc tịch:.................

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 
Họ tên:......................
Địa chỉ:.....................
Số CMND: ............cấp ngày: ............nơi cấp:...............
Quốc tịch:.................

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
............................................................................................

IV. CAM KẾT
............................................................................................

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo Ban hành theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản

Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70

Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 450

Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03
Xem thêm Thủ tục hành chính