Giấy thôi trả lương

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 30 KB
 • Lượt tải: 2.933
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Giấy thôi trả lương

TÊN ĐƠN VỊ.....
--------

Số:.../....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Ngày... tháng.... năm 200.…

 GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG

Họ và tên: ...........................................

Chức vụ: ..............................................

Nay chuyển đến công tác tại....... theo Quyết định số...... ngày..... tháng..... năm..... của.............

Đơn vị.......................... đã trả lương và các khoản phụ cấp đến hết ngày..... tháng..... năm..... theo chi tiết như sau:

- Mã số ngạch:..................................................

- Hệ số lương:.....................................................

- Phụ cấp chức vụ:...............................................

- Phụ cấp khác (nếu có):......................................

Tổng số tiền:........................................................

(Viết bằng chữ:.....................................................................................)

Các quyền lợi khác: Bảo hiểm xã hội đã đóng hết tháng.....năm.....

Đề nghị cơ quan mới tiếp tục trả lương và nộp BHXH cho Ông/Bà..................  từ ngày..... tháng..... năm..... theo quy định hiện hành. 

                                                       Thủ trưởng đơn vị

                                                        (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 114
Xem thêm Việc làm - Nhân sự