Giấy khai sinh (bản sao)

 • Đánh giá: (13 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tư pháp
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 39 KB
 • Lượt tải: 7.308
 • Ngày xuất bản: 16/05/2013
 • Ngày cập nhật: 29/05/2013

Giới thiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

GIẤY KHAI SINH

(BẢN SAO)

Họ và tên:.......................................................................Giới tính:.............................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................Ghi bằng chữ:.......................................

.................................................................................................................................

Nơi sinh:....................................................................................................................

Dân tộc:..........................................................Quốc tịch:............................................

Họ và tên cha:............................................................................................................

Dân tộc:................................Quốc tịch:.............................Năm sinh:..........................

Nơi thường trú/tạm trú:...............................................................................................

.................................................................................................................................

Họ và tên mẹ:.............................................................................................................

Dân tộc:................................Quốc tịch:.............................Năm sinh:..........................

Nơi thường trú/tạm trú:...............................................................................................

.................................................................................................................................

Nơi đăng ký:..............................................................................................................

.................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm đăng ký:.........................................................................................

Ghi chú:....................................................................................................................

................................................................................................................................

Họ và tên người đi khai sinh:.......................................................................................

Quan hệ với người được khai sinh:.............................................................................

NGƯỜI THỰC HIỆN
(Đã ký)

..................................

NGƯỜI KÝ GIẤY KHAI SINH
(Đã ký)

..................................

 

Sao từ Sổ đăng ký khai sinh

Ngày...........tháng............... năm............

NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY KHAI SINH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

........................................

Tờ khai đăng ký khai sinh tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Tờ khai đăng ký khai sinh tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Tờ khai đăng ký khai sinh tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 147

Giấy chuyển hộ khẩu Giấy chuyển hộ khẩu

Giấy chuyển hộ khẩu
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.846

Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu

Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.804

Tờ khai đăng ký khai tử Tờ khai đăng ký khai tử

 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.586

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.425

Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.248
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình