Giấy chuyển hộ khẩu

 • Đánh giá: (17 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Công an
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 39 KB
 • Lượt tải: 5.994
 • Ngày xuất bản: 11/12/2012
 • Ngày cập nhật: 11/12/2012

Giới thiệu

MẪU HK07
(Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

Số:...../GCHK

1. Họ và tên: .................................................................................. 2. Giới tính: …………….

3. Họ và tên gọi khác (nếu có): ............................................................................................

4. Sinh ngày …...... / …...... / …........... 5. Nơi sinh: ........................................................

6. Quê quán: .....................................................................................................................

7. Dân tộc: ………….. 8. Tôn giáo: ……………. 9. CMND/ Hộ chiếu số: ....................

10. Nơi thường trú: ..........................................................................................................

11. Nơi chuyển đến: ........................................................................................................

12. Lý do chuyển: ..............................................................................................................

13. Họ và tên chủ hộ: …………………………… 14. Sổ hộ khẩu số: .............................

15. Quan hệ với chủ hộ: .....................................................................................................

16. Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu: ([4])........................................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng, khai nhân khẩu Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng, khai nhân khẩu

Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng, khai nhân khẩu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.638

Mẫu tờ khai hủy bỏ di chúc Mẫu tờ khai hủy bỏ di chúc

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149

Thủ tục đăng ký nhận con Thủ tục đăng ký nhận con

Thủ tục đăng ký nhận con
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43

Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Giấy khai sinh) Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Giấy khai sinh)

Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Giấy khai sinh)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

Đơn xin nhận con nuôi Đơn xin nhận con nuôi

Đơn xin nhận con nuôi
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 438

Mẫu lý lịch cá nhân Mẫu lý lịch cá nhân Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Mẫu lý lịch cá nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 629

Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.397
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình