Giấy chuyển hộ khẩu

 • Đánh giá: (17 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Công an
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 39 KB
 • Lượt tải: 5.877
 • Ngày xuất bản: 11/12/2012
 • Ngày cập nhật: 11/12/2012

Giới thiệu

MẪU HK07
(Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

Số:...../GCHK

1. Họ và tên: .................................................................................. 2. Giới tính: …………….

3. Họ và tên gọi khác (nếu có): ............................................................................................

4. Sinh ngày …...... / …...... / …........... 5. Nơi sinh: ........................................................

6. Quê quán: .....................................................................................................................

7. Dân tộc: ………….. 8. Tôn giáo: ……………. 9. CMND/ Hộ chiếu số: ....................

10. Nơi thường trú: ..........................................................................................................

11. Nơi chuyển đến: ........................................................................................................

12. Lý do chuyển: ..............................................................................................................

13. Họ và tên chủ hộ: …………………………… 14. Sổ hộ khẩu số: .............................

15. Quan hệ với chủ hộ: .....................................................................................................

16. Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu: ([4])........................................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tờ khai đăng ký việc giám hộ Tờ khai đăng ký việc giám hộ

Tờ khai đăng ký việc giám hộ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Dùng cho công dân cư trú ở nước ngoài

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.971

Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu

Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.832

Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.278

Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)

Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 83

Mẫu STP/HT-2006-GH.1: Giấy cử người giám hộ Mẫu STP/HT-2006-GH.1: Giấy cử người giám hộ

Mẫu STP/HT-2006-GH.1: Giấy cử người giám hộ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 118
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình