Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn Biểu mẫu về hôn nhân và gia đình

Giới thiệu

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là mẫu văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành chứng nhận về quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng với các nội dung: thông tin giữa hai bên vợ - chồng như họ tên, ngày sinh, quốc tịch, dân tộc...

ỦY BAN NHÂN DÂN
tỉnh/thành phố .... 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN 

Họ và tên chồng: ……………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………

Dân tộc: ………………

Quốc tịch: ……….....……

Nơi thường trú/tạm trú: ……………

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .............

Họ và tên vợ: ……………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………

Dân tộc: ………………

Quốc tịch: ………...…..

Nơi thường trú/tạm trú: ………………

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ............

 Giấy chứng nhận kết hôn này có giá trị kể từ ngày ghi vào Sổ đăng ký kết hôn. 

Chồng 
(Đã ký)
........................... 
Vợ
(Đã ký)
.........................

 

 

 

 

 

Vào Sổ đăng ký kết hôn

Số: .............. Quyển số: .............

Ngày .......... tháng .......... năm ..........

NGƯỜI THỰC HIỆN
(Đã ký)
............................ 

................., ngày ............ tháng ............ năm ..............

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
(Đã ký) 

 


Sao từ Sổ đăng ký kết hôn

Ngày .......... tháng ........... năm ..............

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
...................................

Đơn xin ly hôn Đơn xin ly hôn Thủ tuc xin ly hôn

Đơn xin ly hôn
 • Đánh giá: 76
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37.334

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu đơn đăng ký giảm trừ gia cảnh

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.352

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.465

Văn bản nhận tài sản thừa kế Văn bản nhận tài sản thừa kế

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 545

Văn bản phân chia tài sản thừa kế Văn bản phân chia tài sản thừa kế

Văn bản phân chia tài sản thừa kế
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.168

Đơn xin nhận con nuôi Đơn xin nhận con nuôi

Đơn xin nhận con nuôi
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 625

Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 197

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Dùng cho công dân cư trú ở nước ngoài

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.176

Tờ khai đăng ký kết hôn Tờ khai đăng ký kết hôn Thủ tục đăng ký kết hôn

Tờ khai đăng ký kết hôn
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.598

Tờ khai đăng ký việc nhận con Tờ khai đăng ký việc nhận con

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 544
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình