Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn Biểu mẫu về hôn nhân và gia đình

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tư pháp
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 40 KB
 • Lượt tải: 1.384
 • Ngày xuất bản: 20/07/2013
 • Ngày cập nhật: 23/07/2013

Giới thiệu

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là mẫu văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành chứng nhận về quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng với các nội dung: thông tin giữa hai bên vợ - chồng như họ tên, ngày sinh, quốc tịch, dân tộc...

ỦY BAN NHÂN DÂN
tỉnh/thành phố .... 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN 

Họ và tên chồng: ……………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………

Dân tộc: ………………

Quốc tịch: ……….....……

Nơi thường trú/tạm trú: ……………

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .............

Họ và tên vợ: ……………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………

Dân tộc: ………………

Quốc tịch: ………...…..

Nơi thường trú/tạm trú: ………………

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ............

 Giấy chứng nhận kết hôn này có giá trị kể từ ngày ghi vào Sổ đăng ký kết hôn. 

Chồng 
(Đã ký)
........................... 
Vợ
(Đã ký)
.........................

 

 

 

 

 

Vào Sổ đăng ký kết hôn

Số: .............. Quyển số: .............

Ngày .......... tháng .......... năm ..........

NGƯỜI THỰC HIỆN
(Đã ký)
............................ 

................., ngày ............ tháng ............ năm ..............

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
(Đã ký) 

 


Sao từ Sổ đăng ký kết hôn

Ngày .......... tháng ........... năm ..............

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
...................................

Tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn Tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn

Tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Giấy báo tử Giấy báo tử

Giấy báo tử
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.348

Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)

Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 80

Biên bản ghi nhận tự nguyện ly hôn và hòa giải thành Biên bản ghi nhận tự nguyện ly hôn và hòa giải thành

Biên bản ghi nhận tự nguyện ly hôn và hòa giải thành
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 185

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85

Thủ tục đăng ký nhận con Thủ tục đăng ký nhận con

Thủ tục đăng ký nhận con
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43

Hồ sơ điều chỉnh nhân thân Hồ sơ điều chỉnh nhân thân

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình