Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn Biểu mẫu về hôn nhân và gia đình

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tư pháp
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 40 KB
 • Lượt tải: 1.436
 • Ngày xuất bản: 20/07/2013
 • Ngày cập nhật: 23/07/2013

Giới thiệu

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là mẫu văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành chứng nhận về quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng với các nội dung: thông tin giữa hai bên vợ - chồng như họ tên, ngày sinh, quốc tịch, dân tộc...

ỦY BAN NHÂN DÂN
tỉnh/thành phố .... 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN 

Họ và tên chồng: ……………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………

Dân tộc: ………………

Quốc tịch: ……….....……

Nơi thường trú/tạm trú: ……………

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .............

Họ và tên vợ: ……………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………

Dân tộc: ………………

Quốc tịch: ………...…..

Nơi thường trú/tạm trú: ………………

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ............

 Giấy chứng nhận kết hôn này có giá trị kể từ ngày ghi vào Sổ đăng ký kết hôn. 

Chồng 
(Đã ký)
........................... 
Vợ
(Đã ký)
.........................

 

 

 

 

 

Vào Sổ đăng ký kết hôn

Số: .............. Quyển số: .............

Ngày .......... tháng .......... năm ..........

NGƯỜI THỰC HIỆN
(Đã ký)
............................ 

................., ngày ............ tháng ............ năm ..............

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
(Đã ký) 

 


Sao từ Sổ đăng ký kết hôn

Ngày .......... tháng ........... năm ..............

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
...................................

Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu

Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.926

Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi

Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 191

Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu

Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.583

Tờ khai đăng ký lại việc tử Tờ khai đăng ký lại việc tử

Tờ khai đăng ký lại việc tử
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 118

Văn bản đề nghị nhận thừa kế Văn bản đề nghị nhận thừa kế

Văn bản đề nghị nhận thừa kế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 135

Thủ tục đăng ký nhận con Thủ tục đăng ký nhận con

Thủ tục đăng ký nhận con
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình