Thông tư 45/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

 • Xếp hạng: (12 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 258 KB
 • Ngày Update: 10/05/2013
 • Lượt Download: 16.766

Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Xem thêm các thông tin về phần mềm Thông tư 45/2013/TT-BTC tại đây

Quyết định 1909/2012/QĐ-TTg Quyết định 1909/2012/QĐ-TTg Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Nam giai đoạn 2012 - 2015

Quyết định 1909/2012/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49

Công văn 17563/2012/BTC-TCT Công văn 17563/2012/BTC-TCT Chính sách thuế đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn

Công văn 17563/2012/BTC-TCT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 101

Quyết định số 955/QĐ-TTG Quyết định số 955/QĐ-TTG Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Quyết định số 955/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20

Quyết định số 712/QĐ-TTG Quyết định số 712/QĐ-TTG Về việc phê duyệt Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Quyết định số 712/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102

Thông tư 135/2013/TT-BTC Thông tư 135/2013/TT-BTC Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính vi mô

Thông tư 135/2013/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 110