Đơn xin xác nhận hộ khẩu

Giới thiệu

Ảnh 4x6 cm

(Đóng dấu giáp lai của Công an nơi xác nhận)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU

Kính gửi: Công an phường (xã, thị trấn) ............................

Quận (huyện) .........................

Thành phố (tỉnh) ...................................

Tên tôi là (1): ..................................................................... Giới tính: Nam/nữ

Sinh ngày: .............................. tại ..............................................................................

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu số...............................................................

Cấp ngày........... tháng ...... năm ............ cơ quan cấp................................................

có hộ khẩu thường trú tại (2): ......................................................................................

....................................................................................................................................

làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi có đăng ký hộ khẩu

 thường trú tại địa chỉ trên từ ngày ........ tháng ...... năm ....... đến ngày ..... ..............

tháng ....... năm .............. để làm các thủ tục cần thiết ở nước ngoài./.

                                                                  ............., ngày ....... tháng ....... năm 200....

                                                                                        Người làm đơn

                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN:

Xác nhận anh (chị) ...........................................sinh ngày ........ tháng ......................

năm .................... có đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ...............................................

....................................................................................................................................

từ ngày .......... tháng ......... năm ........ đến ngày ......... tháng ..... năm .....................

.............................., ngày ....... tháng ....... năm 200....

Trưởng (hoặc Phó) Cơ quan Công an

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu đơn đăng ký giảm trừ gia cảnh

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.792

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.313

Văn bản nhận tài sản thừa kế Văn bản nhận tài sản thừa kế

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 516

Văn bản phân chia tài sản thừa kế Văn bản phân chia tài sản thừa kế

Văn bản phân chia tài sản thừa kế
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.119

Đơn xin nhận con nuôi Đơn xin nhận con nuôi

Đơn xin nhận con nuôi
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 575

Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 186

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Dùng cho công dân cư trú ở nước ngoài

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.880

Tờ khai đăng ký kết hôn Tờ khai đăng ký kết hôn

 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.343

Tờ khai đăng ký việc nhận con Tờ khai đăng ký việc nhận con

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 522
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình