Đơn xin xác nhận hộ khẩu

 • Đánh giá: (5 Đánh giá )
 • Phát hành: Sở Tư Pháp
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 30 KB
 • Lượt tải: 3.445
 • Ngày xuất bản: 24/06/2013
 • Ngày cập nhật: 23/07/2013

Giới thiệu

Ảnh 4x6 cm

(Đóng dấu giáp lai của Công an nơi xác nhận)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU

Kính gửi: Công an phường (xã, thị trấn) ............................

Quận (huyện) .........................

Thành phố (tỉnh) ...................................

Tên tôi là (1): ..................................................................... Giới tính: Nam/nữ

Sinh ngày: .............................. tại ..............................................................................

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu số...............................................................

Cấp ngày........... tháng ...... năm ............ cơ quan cấp................................................

có hộ khẩu thường trú tại (2): ......................................................................................

....................................................................................................................................

làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi có đăng ký hộ khẩu

 thường trú tại địa chỉ trên từ ngày ........ tháng ...... năm ....... đến ngày ..... ..............

tháng ....... năm .............. để làm các thủ tục cần thiết ở nước ngoài./.

                                                                  ............., ngày ....... tháng ....... năm 200....

                                                                                        Người làm đơn

                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN:

Xác nhận anh (chị) ...........................................sinh ngày ........ tháng ......................

năm .................... có đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ...............................................

....................................................................................................................................

từ ngày .......... tháng ......... năm ........ đến ngày ......... tháng ..... năm .....................

.............................., ngày ....... tháng ....... năm 200....

Trưởng (hoặc Phó) Cơ quan Công an

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mẫu dùng cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xác nhận về tình trạng hôn nhân của Công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 139

Văn bản đề nghị nhận thừa kế Văn bản đề nghị nhận thừa kế

Văn bản đề nghị nhận thừa kế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 132

Mẫu tờ khai hủy bỏ di chúc Mẫu tờ khai hủy bỏ di chúc

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 148

Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)

Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 82

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn Mẫu đơn khởi kiện ly hôn

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.592

Tờ khai đăng ký kết hôn Tờ khai đăng ký kết hôn

 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.458

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.421
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình