Đơn xin xác nhận hộ khẩu

 • Đánh giá: (5 Đánh giá )
 • Phát hành: Sở Tư Pháp
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 30 KB
 • Lượt tải: 3.564
 • Ngày xuất bản: 24/06/2013
 • Ngày cập nhật: 23/07/2013

Giới thiệu

Ảnh 4x6 cm

(Đóng dấu giáp lai của Công an nơi xác nhận)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU

Kính gửi: Công an phường (xã, thị trấn) ............................

Quận (huyện) .........................

Thành phố (tỉnh) ...................................

Tên tôi là (1): ..................................................................... Giới tính: Nam/nữ

Sinh ngày: .............................. tại ..............................................................................

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu số...............................................................

Cấp ngày........... tháng ...... năm ............ cơ quan cấp................................................

có hộ khẩu thường trú tại (2): ......................................................................................

....................................................................................................................................

làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi có đăng ký hộ khẩu

 thường trú tại địa chỉ trên từ ngày ........ tháng ...... năm ....... đến ngày ..... ..............

tháng ....... năm .............. để làm các thủ tục cần thiết ở nước ngoài./.

                                                                  ............., ngày ....... tháng ....... năm 200....

                                                                                        Người làm đơn

                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN:

Xác nhận anh (chị) ...........................................sinh ngày ........ tháng ......................

năm .................... có đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ...............................................

....................................................................................................................................

từ ngày .......... tháng ......... năm ........ đến ngày ......... tháng ..... năm .....................

.............................., ngày ....... tháng ....... năm 200....

Trưởng (hoặc Phó) Cơ quan Công an

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Giấy báo tử Giấy báo tử

Giấy báo tử
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.397

Mẫu lý lịch cá nhân Mẫu lý lịch cá nhân Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Mẫu lý lịch cá nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 622

Tờ khai đăng ký lại việc tử Tờ khai đăng ký lại việc tử

Tờ khai đăng ký lại việc tử
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 118

Văn bản nhận tài sản thừa kế Văn bản nhận tài sản thừa kế

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 396

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 89
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình