Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất

Giới thiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

Kính gửi:........................................................................

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )

1. Người sử dụng đất:

1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):.................................................

1.2 Địa chỉ.........................................................................................................................

2. Xin tách, hợp thửa đất như sau:

2.1. Xin tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

a) Thửa đất số:………..…..………….……; b) Tờ bản đồ số:…....…............………;

c) Địa chỉ thửa đất:……………………………………..…….………..…………..……..…

d) Số phát hành Giấy chứng nhận: .......................................................................

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận :..................................; ngày cấp ...../...../.......

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.513

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Áp dụng đối với người Việt Nam

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Biểu mẫu Báo cáo kết quả và phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Biểu mẫu Báo cáo kết quả và phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Biểu mẫu Báo cáo kết quả và phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 657

Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm Mẫu đơn đăng ký

Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58

Giấy nhận lưu giữ di chúc Giấy nhận lưu giữ di chúc

Giấy nhận lưu giữ di chúc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42

Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu Tại công an cấp tỉnh

Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65
Xem thêm Thủ tục hành chính