Đơn xin nghỉ học

 • Đánh giá: (11 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 33 KB
 • Lượt tải: 1.490
 • Ngày xuất bản: 11/12/2012
 • Ngày cập nhật: 11/12/2012

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ........ tháng ....... năm ...........

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi: - Ban Chủ nhiệm Khoa …………

- Giáo viên Chủ nhiệm lớp……….

- Giáo viên phụ trách môn học………..

Em tên là: .............................................................. Mã số sinh viên: .....................

Hiện đang học lớp: ................................................ Khóa: .....................................

Hệ đào tạo: .....................................tại Trường ....................................................

Hôm nay em viết đơn này kính mong quý Thầy (Cô) cho phép em được nghỉ học từ ngày ......./......../ 20........... đến ......./......./ 20.......

Lý do: ……………………………………………………………………………..

Em xin cam đoan thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với môn học.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập

Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.611

Giấy xác nhận vay vốn sinh viên Giấy xác nhận vay vốn sinh viên Dùng cho sinh viên hệ Cao đẳng

Giấy xác nhận vay vốn sinh viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Đơn xin làm thẻ sinh viên Đơn xin làm thẻ sinh viên Biểu mẫu GD-ĐT

Đơn xin làm thẻ sinh viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH

Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Biên bản kiểm phiếu bầu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân Biên bản kiểm phiếu bầu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân

Biên bản kiểm phiếu bầu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 89
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo