Đơn xin hoãn thi học kỳ Biểu mẫu GD-ĐT

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 36 KB
 • Lượt tải: 88
 • Ngày xuất bản: 06/08/2013
 • Ngày cập nhật: 06/08/2013

Giới thiệu

Đơn xin hoãn thi học kỳ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------ 

ĐƠN XIN HOÃN THI HỌC KỲ 

Kính gửi:

- Phòng Đào tạo Trường.........................................
- Ban chủ nhiệm khoa:…………………………...
- Giảng viên bộ môn:..........……………………

Em tên là :..............................................................Ngày sinh : ..............................................

Lớp sinh hoạt : ............................... Mã số SV :.....................................................................

Nay em viết đơn này xin nhà trường cho em được hoãn thi học kỳ học phần: ……………...……………………………………………………, thuộc học kỳ ……… năm học: 20……..-  20..........

Lý do: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..(có minh chứng kèm theo)

Cụ thể học phần xin hoãn thi như sau:

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

NHÓM

HỌC PHẦN

ĐIỂM GIỮA KỲ

GIỜ/

NGÀY THI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em xin hứa sẽ tuân theo mọi quy định chung của nhà trường về việc xin hoãn thi cũng như xin thi bổ sung khi có điều kiện.

                                                                                     ............, ngày ........ tháng ....... năm 20…

                     Ý kiến của GVCN                     
 (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ý kiến của giảng viên bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người viết đơn|
(Ký và ghi rõ họ tên)

  

 

 Ý kiến của BCN khoa
(Ký và ghi rõ họ tên) 

  Ý kiến của Lãnh đạo Phòng Đào tạo
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

- Sinh viên phải tự theo dõi lịch thi của những học phần đã xin hoãn thi, đăng ký thi bổ sung kịp thời khi có điều kiện. Nộp đơn xin thi bổ sung tại phòng Đào tạo trước khi thi ít nhất 1 tuần

- Sinh viên phải giữ đơn này, kèm theo các minh chứng cho lý do xin hoãn thi khi nộp đơn xin thi bổ sung 

Giấy xác nhận vay vốn sinh viên Giấy xác nhận vay vốn sinh viên Dùng cho sinh viên hệ Cao đẳng

Giấy xác nhận vay vốn sinh viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Mẫu báo cáo về việc kết quả học tập và vận dụng vào công việc Mẫu báo cáo về việc kết quả học tập và vận dụng vào công việc

Mẫu báo cáo về việc kết quả học tập và vận dụng vào công việc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 356

Thủ tục nhập học Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Thủ tục nhập học Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Hệ chính quy

Thủ tục nhập học Đại học, Cao đẳng, Trung cấp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 420

Đơn xin nghỉ học Đơn xin nghỉ học

Đơn xin nghỉ học
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.488

Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo