Đơn xin điều chỉnh hộ tịch

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Sở Tư Pháp
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 36 KB
 • Lượt tải: 37
 • Ngày xuất bản: 24/06/2013
 • Ngày cập nhật: 23/07/2013

Giới thiệu

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
                       ----------------------------------

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY TỜ VỀ HỘ TỊCH

(KHÔNG PHẢI GIẤY KHAI SINH)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (1)………………………………………

Tôi là (Họ và tên người làm đơn): ...............................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................

Dân tộc: ………………………………….. Quốc tịch:................................................

Nơi thường trú/Tạm trú (2):.........................................................................................

.......................................................................................................................................

Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):.....................................................................

Số: ………………………….cấp tại…………………ngày……tháng…….năm........

Đề nghị điều chỉnh giấy tờ hộ tịch cho (4) ..................................................................

Quan hệ với người được đề nghị điều chỉnh (5)...........................................................

.......................................................................................................................................

Theo (Giấy khai tử/ chứng nhận kết hôn ...) số: .............................. Quyển số: ..........

Cấp tại: ........................................................ ngày .................. tháng..........năm...........

 

Nội dung đề nghị điều chỉnh (6): .................................................................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Lý do:............................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Đề nghị Qúy Ủy ban xem xét, giải quyết.

                                                                                    .....…, ngày…….tháng…….năm….......

         Ý kiến của người từ đủ 9 tuổi                                               Người làm đơn
                đến dưới 18 tuổi (5)                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

             (Ký và ghi rõ họ tên)


                                                                                            Xác nhận của UBND cấp xã

                                                                                        nơi thường trú của người đề nghị

                                                                                                   điều chỉnh hộ tịch.

 

 

                                                                                   …………, ngày……tháng…….năm………

                                                                                     T/M ỦY BAN NHÂN DÂN (1)………………

                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Mẫu bản cung cấp thông tin của cá nhân làm việc tại quỹ mở Mẫu bản cung cấp thông tin của cá nhân làm việc tại quỹ mở Biểu mẫu chứng khoán

Mẫu bản cung cấp thông tin của cá nhân làm việc tại quỹ mở
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 113

Đăng ký tạm vắng và phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu Đăng ký tạm vắng và phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu

Đăng ký tạm vắng và phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.018

Mẫu đơn đề nghị về Việt Nam thường trú Mẫu đơn đề nghị về Việt Nam thường trú

Mẫu đơn đề nghị về Việt Nam thường trú
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59

Giấy phép hoạt động báo chí in Giấy phép hoạt động báo chí in Ban hành theo Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT ngày 19 tháng 07 năm 2010

Giấy phép hoạt động báo chí in
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán Biểu mẫu chứng khoán

Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Mẫu đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Mẫu đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Mẫu đơn

Mẫu đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

Mẫu Biên bản làm việc Mẫu Biên bản làm việc

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.476

Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46
Xem thêm Thủ tục hành chính