Đơn xin điều chỉnh hộ tịch

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Sở Tư Pháp
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 36 KB
 • Lượt tải: 38
 • Ngày xuất bản: 24/06/2013
 • Ngày cập nhật: 23/07/2013

Giới thiệu

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
                       ----------------------------------

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY TỜ VỀ HỘ TỊCH

(KHÔNG PHẢI GIẤY KHAI SINH)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (1)………………………………………

Tôi là (Họ và tên người làm đơn): ...............................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................

Dân tộc: ………………………………….. Quốc tịch:................................................

Nơi thường trú/Tạm trú (2):.........................................................................................

.......................................................................................................................................

Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):.....................................................................

Số: ………………………….cấp tại…………………ngày……tháng…….năm........

Đề nghị điều chỉnh giấy tờ hộ tịch cho (4) ..................................................................

Quan hệ với người được đề nghị điều chỉnh (5)...........................................................

.......................................................................................................................................

Theo (Giấy khai tử/ chứng nhận kết hôn ...) số: .............................. Quyển số: ..........

Cấp tại: ........................................................ ngày .................. tháng..........năm...........

 

Nội dung đề nghị điều chỉnh (6): .................................................................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Lý do:............................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Đề nghị Qúy Ủy ban xem xét, giải quyết.

                                                                                    .....…, ngày…….tháng…….năm….......

         Ý kiến của người từ đủ 9 tuổi                                               Người làm đơn
                đến dưới 18 tuổi (5)                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

             (Ký và ghi rõ họ tên)


                                                                                            Xác nhận của UBND cấp xã

                                                                                        nơi thường trú của người đề nghị

                                                                                                   điều chỉnh hộ tịch.

 

 

                                                                                   …………, ngày……tháng…….năm………

                                                                                     T/M ỦY BAN NHÂN DÂN (1)………………

                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Thủ tục đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Thủ tục đăng ký thường trú tại Công an cấp xã

Thủ tục đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50

Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Luật quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP

Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý Thủ tục đăng kí quyền sở hữu công nghiệp

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

Danh sách địa bàn điều tra của xã - phường Danh sách địa bàn điều tra của xã - phường

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37
Xem thêm Thủ tục hành chính