Đơn xin chuyển trường của học sinh THCS Biểu mẫu GD-ĐT

 • Đánh giá: (3 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 37 KB
 • Lượt tải: 2.951
 • Ngày xuất bản: 19/07/2013
 • Ngày cập nhật: 20/07/2013

Giới thiệu

Đơn xin chuyển trường của học sinh THCS

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------- 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:    

 

- Hiệu trưởng Trường (đi)………………………………..….;
- Hiệu trưởng Trường (đến)…..…………………………...…;

Tôi tên là: …………………...... phụ huynh của học sinh …………........ sinh ngày .………/……./…............

đang học lớp ………….. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………………...

thuộc huyện ………………………… tỉnh ……………….........................................

Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……….………thuộc huyện ………………… tỉnh ………………….

Lý do: …………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

                                                                                 ……, ngày ….. tháng …… năm 20….

                                                                                                        Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

1. Đơn xin chuyển trường;

2. Khai sinh (bản sao);

3. Học bạ (bản chính);

4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;

5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;

6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

( Học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:    

 

- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đi) …………....;
- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đến) …………...;
- Hiệu trưởng Trường (đi)………………………………..….;
- Hiệu trưởng Trường (đến)…..…………………………...…;

Tôi tên là: ……………………………………………………… phụ huynh của học sinh …………………............................................. sinh ngày .………/……./…............

đang học lớp ………….. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………………...

thuộc huyện ………………………… tỉnh …………………………………………….

Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……….……………………thuộc huyện ………………… tỉnh ……………………….

Lý do: …………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường, Phòng GD&ĐT / Sở GD&ĐT.

                                                                                         ……, ngày ….. tháng …… năm 20….

                                                                                                               Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

1. Đơn xin chuyển trường;

2. Khai sinh (bản sao);

3. Học bạ (bản chính);

4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;

5. Giấy giới thiệu chuyển trường của Trường và Phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT nơi đi cấp;

6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Biên bản thanh tra Biên bản thanh tra Giáo dục thường xuyên

Biên bản thanh tra
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 100

Mẫu giấy mời họp phụ huynh Mẫu giấy mời họp phụ huynh Biểu mẫu GD-ĐT

Mẫu giấy mời họp phụ huynh
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.843

Đơn đề nghị cấp phép dạy thêm Đơn đề nghị cấp phép dạy thêm Dùng cho nhà trường

Đơn đề nghị cấp phép dạy thêm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 150

Mẫu đăng kí học ghép (cho đăng kí học ghép, học lại, học hè theo học phần niên chế) Mẫu đăng kí học ghép (cho đăng kí học ghép, học lại, học hè theo học phần niên chế)

Mẫu đăng kí học ghép (cho đăng kí học ghép, học lại, học hè theo học phần niên chế)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo