Đơn khiếu nại Mẫu đơn khiếu nại

 • Đánh giá: (4 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tư pháp
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 32 KB
 • Lượt tải: 529
 • Ngày xuất bản: 18/06/2008
 • Ngày cập nhật: 04/12/2012

Giới thiệu

MẪU SỐ 32
(ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

......., ngày …. tháng …. năm …….

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:....................................... (1)

Họ và tên: …………………. (2); Mã số hồ sơ: .................. (3)

Địa chỉ: ..........................................

Khiếu nại:........................................................... (4)

Nội dung khiếu nại:.................................... (5)

(Tài liệu, chứng từ kèm theo – nếu có)

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người khiếu nại,

- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

- Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Phiếu trả đơn khiếu nại Phiếu trả đơn khiếu nại

Phiếu trả đơn khiếu nại
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76

Mẫu bản án sơ thẩm Mẫu bản án sơ thẩm

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 212

Thủ tục khởi kiện vụ án lao động Thủ tục khởi kiện vụ án lao động

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51

Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời Dùng cho Thẩm phán

Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45
Xem thêm Khiếu nại - Tố cáo