Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............ngày......... tháng .....năm 20......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội


Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)...................
- Uỷ ban nhân dân huyện (thành phố).....................................

Tên tôi là: ....................................... Nam, nữ......................................

Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (TP)...........................

Tỉnh................................................................................................................

Có quan hệ với người chết: ...........đã đứng ra tổ chức lễ tang cho ...............là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đã qua đời ngày tháng năm 200... tại .............. (giấy chứng tử số............ ngày tháng năm 200.. do UBND xã ................cấp).

Vậy tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí mai táng cho ............ nêu trên.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Luật quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Bảng kê hồ sơ (Cấp thẻ BHYT) Bảng kê hồ sơ (Cấp thẻ BHYT)

Bảng kê hồ sơ (Cấp thẻ BHYT)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 134

Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn

Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 437

Mẫu phiếu theo dõi dị ứng thuốc Mẫu phiếu theo dõi dị ứng thuốc Biểu mẫu về y tế

Mẫu phiếu theo dõi dị ứng thuốc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20

Danh sách địa bàn điều tra của xã - phường Danh sách địa bàn điều tra của xã - phường

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37
Xem thêm Thủ tục hành chính