Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Đồng Nai năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án Sở GD&ĐT Đồng Nai

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG NAI

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2012-2013

MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2,5 điểm).

1/ Giải các phương trình:

a/ x4 - x2 - 20 = 0

b/ 

2/ Giải hệ phương trình: 

Câu 2: (2,0 điểm) .

Cho parabol y = x2 (P) và đường thẳng y = mx (d), với m là tham số.

1/ Tìm các giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại điểm có tung độ bằng 9.

2/ Tìm các giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại 2 điểm, mà khoảng cách giữa hai điểm này bằng √6

Câu 3: (2,0 điểm)

1/ Tính: 

2/ Chứng minh: a5 + b5 ≥ a3b2 + a2b3, biết rằng a + b > 0.

Câu 4: (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm O, đường kính AH, đường tròn này cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự tại D và E .

1/ Chứng minh tứ giác BDEC là tứ giác nội tiếp được đường tròn.

2/ Chứng minh 3 điểm D, O, E thẳng hàng.

3/ Cho biết AB = 3 cm, BC = 5 cm. Tính diện tích tứ giác BDEC.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Xem thêm Phổ thông trung học