Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Tin học - Đề 2 Sở GD&ĐT Long An

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
LONG AN

(Đề thi thử) - Đề 2

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
Môn thi: TIN HỌC

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)

Bài 1:

Viết chương trình nhập vào số nguyên n. Tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn n

Ví dụ: Nhập vào số nguyên 4 (các số nguyên tố nhỏ hơn 4 là 2,3 ) xuất ra S = 5

Bài 2:

Cho trước 2 dãy số nguyên A, B có giá trị các phần tử tăng dần và có cùng số phần tử n (n nhập không quá 50). Cho trước giá trị của phần tử lớn nhất trong cả 2 dãy không quá 1000. Hãy tạo ra 1 dãy C có kết quả là hòa hai dãy A và B sao cho các phần tử trong C cũng có giá trị tăng dần ? In kết quả từng dãy ra màn hình.

Ví dụ: ta có
A = [2 4 6 9 24 30]
B = [1 4 7 10 15 21]
Kết quả C = [1 2 4 4 6 7 9 10 15 21 24 30]

Bài 3:

Viết chương trình nhập vào chuỗi bất kì S sau đó in ra màn hình 2 kết quả: chuỗi con gồm các ký tự trong chuỗi S và tổng các giá trị của các ký tự là số trong chuỗi S

Ví dụ:
S = ’A312BC24DE’
S1= ABCDE
Tổng = 3+1+2+2+4=12

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 Đề kiểm tra môn Công nghệ lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 2 Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 2 Đề kiểm tra môn Công nghệ lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 2
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 306

Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 - Đề số 2 Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 - Đề số 2 Đề kiểm tra môn Địa lí lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 - Đề số 2
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 507
Xem thêm Trung học cơ sở