Đề kiểm tra định kì cuối năm tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 5 Năm học 2010 - 2011

Giới thiệu

UBND HUYỆN KRÔNG BUK
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
MÔN: TOÁN LỚP 5

Năm học: 2010 - 2011
Thời gian làm bài:
 60 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Để chứa 6 lít dầu cần 4 bình. Vậy để chứa 12 lít dầu cần bao nhiêu bình?
A. 8 bình              B. 2 bình              C. 16 bình              D. 10 bình

Câu 2: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h: với a = 40,5 dm và h = 12 dm
A. 243 dm              B. 243 dm2             C. 486 dm2              D. 486 dm

Câu 3: Kết quả của phép chia 6 giờ 15 phút : 5 là:
A. 1 giờ 3 phút                B. 1 giờ 15 phút              C. 1 giờ 5 phút               D. 1 giờ 10 phút

Câu 4: Phân số 1/4 viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:
A. 0,25%              B. 2,5%             C. 24%             D. 25%

Câu 5: Cho các số 2847; 2874; 3042; 3054. Hãy chọn kết quả đúng khi sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé:
A. 3054; 3042; 2847; 2874              B. 2847; 2874; 3042; 3054
C. 3042; 3054; 2874; 2847              D. 3054; 3042; 2874; 2847

Câu 6: Bác Toàn có mảnh ruộng với diện tích 48m2. Bác trồng rau hết 16,8m2. Tỉ số diện tích trồng rau so với diện tích mảnh ruộng là:
A. 65%             B. 45%              C. 35%              D. 25%

Câu 7: Chọn đáp án đúng. Kết quả của phép trừ  là:

Câu 8: 3m2 5dm2 = ….m2
Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là:
A. 3             B. 3,005              C. 3.50             D. 3,05

Câu 9: Kết quả của phép tính  là:

Câu 10: 805 m2 = …. ha. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 80,5              B. 8,05             C. 0,805              D. 0,0805

Câu 11: Hỗn số  được chuyển thành phân số là

Câu 12: 67000 cm3 =……dm3?
A. 0,67               B. 67              C. 670              D. 6700

Câu 13: Tỷ số phần trăm của 12 và 75 là:
A. 62,5 %               B. 16 %              C. 50 %             D. 50 %

Câu 14: Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm của 360 giây = … giờ là:
A. 3,6               B. 3,06             C. 0,6              D. 0,1

Câu 15: Trong bể cá có 25 con cá,trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:
A. 20%              B. 5%               C. 100%            D. 80%

Câu 16: Số thích hợp để viết vào chổ chấm của giờ = … phút là:
A. 180              B. 45             C. 105              D. 134

Câu 17: Biết tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3. Biết rằng thể tích của hình lập phương nhỏ là 42cm3. Vậy thể tích của hình lập phương lớn là:
A. 42cm3               B. 24cm3             C. 63cm3              D. 36cm3

Câu 18: 8phút 35giây + 7phút 48giây = …
Kết quả cần điền vào chỗ chấm là:
A. 15phút 23giây               B. 16phút 23giây              C. 16phút 32giây           D. 15phút53giây

Câu 19: Giá trị biểu thức 41,4 × (3,56 + 6,44) = …. Là:
A. 441              B. 414              C. 41,4             D. 4140

Câu 20: Chọn đáp án đúng.
Kết quả của phép tính 4,76 : 0,01 là:
A. 0,0476               B. 0,476             C. 47,6              D. 476

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1 Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1

  • Đánh giá: 63
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 14.245

Một số bài tập Toán tiểu học Một số bài tập Toán tiểu học

  • Đánh giá: 13
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.544
Xem thêm Tiểu học