Công văn số 4033/BHXH- NVGĐ1 Hướng dẫn bổ sung đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng do BHXH TP Hà Nội phát hành thẻ năm 2013

Giới thiệu

Công văn số 4033/BHXH- NVGĐ1 về việc hướng dẫn bổ sung đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng do BHXH TP Hà Nội phát hành thẻ năm 2013.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI

-----------------------------
Số: 4033/BHXH-NVGĐ1
V/v hướng dẫn bổ sung đăng ký KCB ban đầu
cho đối tượng do BHXHTP Hà Nội
phát hành thẻ năm 2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: - Các phòng nghiệp vụ;
- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã.


Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã có Công văn số 3001/BHXH-NVGĐ1 ngày 05/10/2012 về việc thông báo các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng do BHXH thành phố Hà Nội phát hành thẻ năm 2013. Tuy nhiên sau khi có Công văn số 3001/BHXH-NVGĐ1, BHXH TP Hà Nội nhận được các ý kiến phản ánh việc đăng ký KCB ban đầu gặp khó khăn cho đối tượng tham gia BHYT. Để giải quyết các vướng mắc, BHXH TP Hà Nội hướng dẫn bổ sung như sau:

Trong khi chờ thống nhất với Sở Y tế xác định số lượng thẻ đăng ký KCB ban đầu có thể tiếp nhận tại từng cơ sở KCB BHYT, các đối tượng đã đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến thành phố trở lên năm 2012 có ký hợp đồng KCB với BHXH TP Hà Nội (theo danh sách cơ sở KCB tại Công văn số 3001/BHXH-NVGĐ1), tiếp tục được đăng ký KCB ban đầu năm 2013 tại cơ sở KCB đó nếu có nguyện vọng. Trường hợp đổi nơi đăng ký KCB ban đầu thực hiện theo quy định tại Công văn số 3001/BHXH-NVGĐ1.

Nhận được văn bản này, đề nghị các phòng Nghiệp vụ, BHXH quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về BHXH TP Hà Nội để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên; ỐC
- Sở Y tế Hà Nội (để phối hợp);
- Giám đốc, các PGĐ (để chỉ đạo);
- Web BHXH TP Hà Nội;
- Lưu: VT, NVGĐ1 (02 bản).
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


(Đã ký)

Nguyễn Đức Hoà

 

Quyết định 1831/2012/QĐ-TTg Quyết định 1831/2012/QĐ-TTg Bổ sung dự toán chi quản lý bộ máy năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định 1831/2012/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Công văn 2695/BHXH-CSYT Công văn 2695/BHXH-CSYT Mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Công văn 2695/BHXH-CSYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 99

Quyết định 445/QĐ-BHXH Quyết định 445/QĐ-BHXH Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2011 - 2020 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Quyết định 445/QĐ-BHXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

Công văn 5433/2012/BHXH-TĐKT Công văn 5433/2012/BHXH-TĐKT Hướng dẫn xét tặng hình thức khen thưởng năm 2012

Công văn 5433/2012/BHXH-TĐKT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 128

Quyết định 2103/QĐ-BHXH Quyết định 2103/QĐ-BHXH Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 2103/QĐ-BHXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67

Luật bảo hiểm xã hội Luật bảo hiểm xã hội

Luật bảo hiểm xã hội
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.528
Xem thêm Bảo hiểm