Công văn số 4033/BHXH- NVGĐ1 Hướng dẫn bổ sung đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng do BHXH TP Hà Nội phát hành thẻ năm 2013

Giới thiệu

Công văn số 4033/BHXH- NVGĐ1 về việc hướng dẫn bổ sung đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng do BHXH TP Hà Nội phát hành thẻ năm 2013.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI

-----------------------------
Số: 4033/BHXH-NVGĐ1
V/v hướng dẫn bổ sung đăng ký KCB ban đầu
cho đối tượng do BHXHTP Hà Nội
phát hành thẻ năm 2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: - Các phòng nghiệp vụ;
- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã.


Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã có Công văn số 3001/BHXH-NVGĐ1 ngày 05/10/2012 về việc thông báo các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng do BHXH thành phố Hà Nội phát hành thẻ năm 2013. Tuy nhiên sau khi có Công văn số 3001/BHXH-NVGĐ1, BHXH TP Hà Nội nhận được các ý kiến phản ánh việc đăng ký KCB ban đầu gặp khó khăn cho đối tượng tham gia BHYT. Để giải quyết các vướng mắc, BHXH TP Hà Nội hướng dẫn bổ sung như sau:

Trong khi chờ thống nhất với Sở Y tế xác định số lượng thẻ đăng ký KCB ban đầu có thể tiếp nhận tại từng cơ sở KCB BHYT, các đối tượng đã đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến thành phố trở lên năm 2012 có ký hợp đồng KCB với BHXH TP Hà Nội (theo danh sách cơ sở KCB tại Công văn số 3001/BHXH-NVGĐ1), tiếp tục được đăng ký KCB ban đầu năm 2013 tại cơ sở KCB đó nếu có nguyện vọng. Trường hợp đổi nơi đăng ký KCB ban đầu thực hiện theo quy định tại Công văn số 3001/BHXH-NVGĐ1.

Nhận được văn bản này, đề nghị các phòng Nghiệp vụ, BHXH quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về BHXH TP Hà Nội để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên; ỐC
- Sở Y tế Hà Nội (để phối hợp);
- Giám đốc, các PGĐ (để chỉ đạo);
- Web BHXH TP Hà Nội;
- Lưu: VT, NVGĐ1 (02 bản).
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


(Đã ký)

Nguyễn Đức Hoà

 

Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 262

Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 450

Thông báo 2517/TB-BHXH Thông báo 2517/TB-BHXH Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên

Thông báo 2517/TB-BHXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

Quyết định 488/QĐ-BHXH Quyết định 488/QĐ-BHXH Quy định quản lý chi trả chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định 488/QĐ-BHXH
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 725

Công văn 3340/BHXH-CSXH Công văn 3340/BHXH-CSXH Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người hưởng trước ngày 01/7/2013

Công văn 3340/BHXH-CSXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 144

Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP

Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 204

Công văn 1515/2013/BHXH-PC Công văn 1515/2013/BHXH-PC Chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Công văn 1515/2013/BHXH-PC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34

Quyết định 1369/QĐ-BHXH Quyết định 1369/QĐ-BHXH Công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định 1369/QĐ-BHXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 79
Xem thêm Bảo hiểm