Công văn 7037/2012/TCHQ-TCCB Xin mở lớp đào tạo nghiệp vụ khai hải quan

Giới thiệu

Công văn 7037/2012/TCHQ-TCCB về xin mở lớp đào tạo nghiệp vụ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

Số: 7037/TCHQ-TCCB
V/v xin mở lớp đào tạo nghiệp vụ
khai hải quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Trả lời đề nghị của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ tại Công văn số 1713/HQCT-TCCB ngày 26/11/2012 về việc Trường Đại học Tây Đô xin mở lớp đào tạo nghiệp vụ khai hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị đơn vị trao đổi với Trường Đại học Tây Đô về khả năng tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ khai hải quan theo đúng Quy chế tại Quyết định số 2333/QĐ-TCHQ ngày 24/10/2011 của Tổng cục Hải quan để tổ chức mở lớp học.

2. Trước khi mở lớp học, đề nghị báo cáo Tổng cục Hải quan và Trường Hải quan Việt Nam biết để phối hợp thực hiện và tổ chức thi cấp chứng chỉ theo quy định.

3. Tài liệu đào tạo khai nghiệp vụ hải quan được đăng tải trên Website của Tổng cục Hải quan, đề nghị khai thác để tổ chức cho các cá nhân và đơn vị có nhu cầu.

Tổng cục Hải quan xin thông báo để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trường HQVN (để p/h);
- Lưu: VT, TCCB (04b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(đã ký)


Phạm Thị Thu Hương

Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42

Thông tư 50/2012/TT-BGDĐT Thông tư 50/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi Điều lệ Trường Tiểu học

Thông tư 50/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.333

Thông tư số 16/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 16/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ

Thông tư số 16/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Quyết định số 1045/QĐ-TTG Quyết định số 1045/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015

Quyết định số 1045/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Chỉ thị 2132/CT-BGDĐT Chỉ thị 2132/CT-BGDĐT Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chỉ thị 2132/CT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo