Công văn 3934/LĐTBXH-LĐTL Về việc tính thời gian xét nâng lương

Giới thiệu

Công văn 3934/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 29 tháng 10 năm 2012 về việc tính thời gian xét nâng lương.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 3934/LĐTBXH-LĐTL
V/v tính thời gian xét nâng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2012

 Kính gửi: Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam
             (Địa chỉ: Xóm 2, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời Công văn số 367/VEC O&M ngày 10/10/2012 của Quý Công ty về việc tính thời gian nâng lương đối với người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 19/2000/TT-BLĐTBXH ngày 07/8/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xếp lương đối với người lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước thì người lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp Nhà nước làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại doanh nghiệp ở ngạch nào thì xếp lương ở ngạch đó theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ mà doanh nghiệp được áp dụng theo quy định của Nhà nước; còn bậc lương thì xem xét công việc đảm nhận và tình hình cụ thể để thỏa thuận. Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ khi xếp bậc lương theo thỏa thuận.

Theo trình bày của Công ty thì ông Trần Xuân Trí làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp đã thỏa thuận xếp lương vào bậc 1 (hệ số 2,34) ngạch chuyên viên, bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/204/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ từ tháng 3/2010 thì thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày ông Trí có Quyết định xếp vào bậc lương trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty biết và thực hiện theo quy định của Nhà nước./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

(đã ký) 

Tống Thị Minh

Quyết định 1333/QĐ-BNV Quyết định 1333/QĐ-BNV Phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 1333/QĐ-BNV
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36

Công văn 656/LĐTBXH-BHXH Công văn 656/LĐTBXH-BHXH Về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 656/LĐTBXH-BHXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ

Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61

Công văn 300/LĐTBXH-LĐTL Công văn 300/LĐTBXH-LĐTL Về xếp hạng và xếp lương đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Công văn 300/LĐTBXH-LĐTL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 và Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ

Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

Quyết định 52/2012/QĐ-UBND Quyết định 52/2012/QĐ-UBND Thù lao đối với cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại phường - xã, thị trấn

Quyết định 52/2012/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34

Quyết định 1354/QĐ-BLĐTBXH Quyết định 1354/QĐ-BLĐTBXH Đính chính Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 46/2013/NĐ-CP về tranh chấp lao động

Quyết định 1354/QĐ-BLĐTBXH
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Quyết định 1354/QĐ-BLĐTBXH năm 2013 đính chính Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 46/2013/NĐ-CP về tranh chấp lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 30 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 87
Xem thêm Lao động - Tiền lương