Công văn 3183/QLD-CL Hướng dẫn chấm điểm hồ sơ dự thầu do Cục Quản lý dược ban hành

Giới thiệu

Công văn 3183/QLD-CL về hướng dẫn chấm điểm hồ sơ dự thầu do Cục Quản lý dược ban hành.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
--------
Số: 3183/QLD-CL
V/v: Hướng dẫn chấm điểm hồ sơ dự thầu
 mua thuốc trong các cơ sở y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013    

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc Bộ Y tế;
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc.

Triển khai Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012 của Bộ Y tế về hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế, Cục Quản lý dược đã có các công văn số 17928/QLD-CL ngày 19/11/2012 và công văn số 19596/QLD-CL ngày 17/12/2012 hướng dẫn về việc báo cáo thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng và công văn số 20332/QLD-CL ngày 28/12/2012 hướng dẫn phân loại mức độ vi phạm chất lượng thuốc và cách tính điểm hồ sơ dự thầu.

Trong thời gian qua, Cục Quản lý dược đã phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý dược danh sách thuốc vi phạm chất lượng để các Sở Y tế, Y tế các ngành và các cơ sở làm căn cứ cho việc chấm điểm trong quá trình xét thầu.

Căn cứ các quy định tại Điều 38 và Điều 39 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định về hoạt động kiểm nghiệm thuốc và thẩm quyền xác định kết quả kiểm nghiệm về chất lượng thuốc, để đảm bảo tính thống nhất và công bằng trong quá trình chấm điểm xét thầu thuốc, Cục Quản lý dược hướng dẫn như sau:

1. Danh sách các thuốc vi phạm chất lượng do Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) kết luận chất lượng thuốc, ra công văn đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, công bố trên trang thông tin điện tử Cục Quản lý dược được áp dụng trong việc chấm điểm, xét thầu thuốc tại tất cả các Sở Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc.

2. Danh sách các thuốc vi phạm chất lượng do Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành kết luận chất lượng thuốc và ra công văn thu hồi chỉ áp dụng trong việc chẩm điểm xét thầu thuốc trong phạm vi Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi ban hành văn bản thu hồi thuốc.

Cục Quản lý dược thông báo để Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành phổ biến tới các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc biết và triển khai thực hiện.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để b/c);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công An;
- Cục Y tế GTVT- Bộ Giao thông vận tải;
- Văn Phòng Cục, các Phòng thuộc Cục QLD, Tạp chí Dược & Mỹ phẩm,
- Website Cục Quản lý dược;
- Lưu VT, CL.

KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Việt Hùng

Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn

Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70

Quyết định 30/QĐ-QLD Quyết định 30/QĐ-QLD Về rút số đăng ký của thuốc

Quyết định 30/QĐ-QLD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

Quyết định về việc quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh Quyết định về việc quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

Quyết định về việc quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Thông tư số 16/2012/TT-BYT Thông tư số 16/2012/TT-BYT Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Thông tư số 16/2012/TT-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 154

Thông tư 61/2012/TT-BNNPTNT Thông tư 61/2012/TT-BNNPTNT Quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch

Thông tư 61/2012/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30

Quyết định số 52/2011/QĐ-TTG Quyết định số 52/2011/QĐ-TTG Ban hành quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

Quyết định số 52/2011/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28
Xem thêm Y tế - Sức khỏe