Công văn 1448/BTC-HCSN Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo đã nghỉ hưu

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 20 KB
 • Lượt tải: 260
 • Ngày xuất bản: 07/02/2012
 • Ngày cập nhật: 22/05/2013

Giới thiệu

Công văn 1448/BTC-HCSN thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo đã nghỉ hưu do Bộ Tài chính ban hành.

 BỘ TÀI CHÍNH

---------------
Số: 1448/BTC-HCSN
V/v thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên
cho nhà giáo đã nghỉ hưu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 2012

                   Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 84/2011-CGC ngày 30/12/2011 của Hội Cựu giáo chức Việt Nam về việc đề nghị làm việc, trao đổi về chế độ phụ cấp thâm nhiên đối với nhà giáo đã nghỉ hưu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đã quy định:

"Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp thâm nhiên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập), đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang".

Như vậy, theo quy định trên thì chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo không áp dụng đối với nhà giáo đã nghỉ hưu.

2. Căn cứ điểm 3, mục II Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 29/11/2011 Quốc hội khóa XIII về chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII quy định:

"Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, đào tạo. Năm 2012, thực hiện chế độ trợ cấp đối với đội ngũ giáo viên đã nghỉ hưu không được hưởng chế độ thâm niên; chế độ phụ cấp cho giáo viên mầm non, chú trọng giáo viên mầm non dạy ở thôn, bản và chế độ đối với học sinh nghèo người dân tộc thiểu số, các nhà sư, nhà giáo dạy chữ Khmer và chữ các dân tộc thiểu số khác; thực hiện lộ trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi."

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo, được Chính phủ giao chủ trì đề xuất các cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong đó có chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2010/QH13 của Quốc hội về ban hành quy định chế độ trợ cấp cho đội ngũ giáo viên đã nghỉ hưu không được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan để tham gia ý kiến trình Chính phủ các chế độ liên quan đến chính sách đãi ngộ đối với nhà giáo nói chung và đội ngũ giáo viên đã nghỉ hưu nói riêng.

Trong trường hợp cần thiết, sau khi nhận được các đề xuất nêu trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính sẽ làm việc và trao đổi cụ thể với Hội Cựu giáo chức Việt Nam về vấn đề trên.

Bộ Tài chính tham gia ý kiến nêu trên và mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của quý cơ quan. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ TC (để báo cáo);
- Vụ NSNN, Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Vinh 

Quyết định 54/2012/QĐ-TTg Quyết định 54/2012/QĐ-TTg Về việc ban hành chính sách vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

Quyết định 54/2012/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 87

Quyết định số 1571/QĐ-TTG Quyết định số 1571/QĐ-TTG Về việc xuất thuốc sát trùng Benkocid dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương

Quyết định số 1571/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Quyết định số 719/QĐ-TTG Quyết định số 719/QĐ-TTG Về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Quyết định số 719/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

Quyết định số 366/QĐ-TTG Quyết định số 366/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

Quyết định số 366/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Luật thi đua, khen thưởng Luật thi đua, khen thưởng

Luật thi đua, khen thưởng
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.152

Quyết định số 435/QĐ-TTG Quyết định số 435/QĐ-TTG Về việc xuất thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thái Bình phòng, chống dịch bệnh hại lúa

Quyết định số 435/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

Nghị quyết số 20/2008/NQ-CP Nghị quyết số 20/2008/NQ-CP Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững trong những tháng cuối năm 2008 theo Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị

Nghị quyết số 20/2008/NQ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30

Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh

Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 83
Xem thêm Chính sách