Công văn 1448/BTC-HCSN Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo đã nghỉ hưu

Giới thiệu

Công văn 1448/BTC-HCSN thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo đã nghỉ hưu do Bộ Tài chính ban hành.

 BỘ TÀI CHÍNH

---------------
Số: 1448/BTC-HCSN
V/v thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên
cho nhà giáo đã nghỉ hưu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 2012

                   Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 84/2011-CGC ngày 30/12/2011 của Hội Cựu giáo chức Việt Nam về việc đề nghị làm việc, trao đổi về chế độ phụ cấp thâm nhiên đối với nhà giáo đã nghỉ hưu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đã quy định:

"Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp thâm nhiên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập), đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang".

Như vậy, theo quy định trên thì chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo không áp dụng đối với nhà giáo đã nghỉ hưu.

2. Căn cứ điểm 3, mục II Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 29/11/2011 Quốc hội khóa XIII về chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII quy định:

"Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, đào tạo. Năm 2012, thực hiện chế độ trợ cấp đối với đội ngũ giáo viên đã nghỉ hưu không được hưởng chế độ thâm niên; chế độ phụ cấp cho giáo viên mầm non, chú trọng giáo viên mầm non dạy ở thôn, bản và chế độ đối với học sinh nghèo người dân tộc thiểu số, các nhà sư, nhà giáo dạy chữ Khmer và chữ các dân tộc thiểu số khác; thực hiện lộ trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi."

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo, được Chính phủ giao chủ trì đề xuất các cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong đó có chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2010/QH13 của Quốc hội về ban hành quy định chế độ trợ cấp cho đội ngũ giáo viên đã nghỉ hưu không được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan để tham gia ý kiến trình Chính phủ các chế độ liên quan đến chính sách đãi ngộ đối với nhà giáo nói chung và đội ngũ giáo viên đã nghỉ hưu nói riêng.

Trong trường hợp cần thiết, sau khi nhận được các đề xuất nêu trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính sẽ làm việc và trao đổi cụ thể với Hội Cựu giáo chức Việt Nam về vấn đề trên.

Bộ Tài chính tham gia ý kiến nêu trên và mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của quý cơ quan. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ TC (để báo cáo);
- Vụ NSNN, Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Vinh 

Quyết định 1457/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí khẩn cấp để xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Lô tỉnh Phú Thọ Quyết định 1457/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí khẩn cấp để xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Lô tỉnh Phú Thọ Quyết định năm 2012

Quyết định 1457/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí khẩn cấp để xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Lô tỉnh Phú Thọ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Quyết định 1454/QĐ-TTg về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương Quyết định 1454/QĐ-TTg về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương Quyết định năm 2012

Quyết định 1454/QĐ-TTg về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Quyết định 1456/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 Quyết định 1456/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 Quyết định năm 2012

Quyết định 1456/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Quyết định 1468/QĐ-TTg năm 2012 hỗ trợ gạo cứu đói các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An Quyết định 1468/QĐ-TTg năm 2012 hỗ trợ gạo cứu đói các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An Quyết định năm 2012

Quyết định 1468/QĐ-TTg năm 2012 hỗ trợ gạo cứu đói các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Quyết định 1439/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến 2020 Quyết định 1439/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến 2020 Quyết định năm 2012

Quyết định 1439/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến 2020
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 169

Quyết định 42/2012/QĐ-TTg Quyết định 42/2012/QĐ-TTg Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

Quyết định 42/2012/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Công văn hướng dẫn chi trả phụ cấp, thù lao người đại diện phần vốn Nhà nước Công văn hướng dẫn chi trả phụ cấp, thù lao người đại diện phần vốn Nhà nước

Công văn hướng dẫn chi trả phụ cấp, thù lao người đại diện phần vốn Nhà nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 155

Công văn 13757/BTC-KHTC Công văn 13757/BTC-KHTC Về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2011 và 2012

Công văn 13757/BTC-KHTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34

Thông tư 42/2009/TT-BLĐTBXH Thông tư 42/2009/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người lao động theo Nghị định 109/2008/NĐ-CP về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

Thông tư 42/2009/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 81

Công văn về chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01-01-1995 Công văn về chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01-01-1995

Công văn về chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01-01-1995
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57
Xem thêm Chính sách