Bộ luật lao động Năm 2012

 • Đánh giá: (19 Đánh giá )
 • Phát hành: Quốc hội
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 635 KB
 • Lượt tải: 22.611
 • Ngày xuất bản: 03/01/2013
 • Ngày cập nhật: 08/04/2014

Giới thiệu

 QUỐC HỘI
--------

Luật số: 10/2012/QH13

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Bộ luật lao động.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật này.

2. Người sử dụng lao động.

3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 285

Quyết định 630/QĐ-TTg Quyết định 630/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 630/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 68

Công văn 56/QLLĐNN-TTLĐ Công văn 56/QLLĐNN-TTLĐ Thông báo việc Đài Loan điều chỉnh mức lương cơ bản, thuế, bảo hiểm

Công văn 56/QLLĐNN-TTLĐ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Công văn 1709/LĐTBXH-ATLĐ Công văn 1709/LĐTBXH-ATLĐ Điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Công văn 1709/LĐTBXH-ATLĐ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40

Quyết định 542/QĐ-TTg Quyết định 542/QĐ-TTg Về việc phê duyệt biên chế công chức của cơ quan hành chính Nhà nước

Quyết định 542/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38
Xem thêm Lao động - Tiền lương