Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Dùng cho công dân cư trú ở nước ngoài

 • Đánh giá: (8 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Ngoại giao
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 33 KB
 • Lượt tải: 5.969
 • Ngày xuất bản: 13/06/2013
 • Ngày cập nhật: 13/06/2013

Giới thiệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
Xã/phường.........
Huyện/quận........
Tỉnh/thành phố............
Số: UB/HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
–––––––––––––––––

ngày....... tháng ........ năm...........

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
(Để dùng ở nước ngoài)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÁC NHẬN

Ông/bà

Họ và tên:................................................Giới tính:................

Sinh ngày...., tháng......., năm......../..../....tại............................

Dân tộc:.............................Quốc tịch:............................

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế.................

Số....................Ngày, tháng, năm cấp:..../..../......... Nơi cấp:...........

Nơi thường trú hiện nay.....................................

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh................................................

Trong thời gian cư trú tại địa phương từ ngày. tháng.. năm .. đến ngày.....tháng.... năm.......

Tình trạng hôn nhân:............................................................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mẫu dùng cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xác nhận về tình trạng hôn nhân của Công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 139

Văn bản phân chia tài sản thừa kế Văn bản phân chia tài sản thừa kế

Văn bản phân chia tài sản thừa kế
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 934

Di chúc Di chúc

Di chúc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 474

Đơn xin nhận con nuôi Đơn xin nhận con nuôi

Đơn xin nhận con nuôi
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 433

Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85

Tờ khai đăng ký khai tử Tờ khai đăng ký khai tử

 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.599
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình