Biên nhận thu hồi thẻ BHYT

Giới thiệu

 BẢO HIỂM XÃ HỘI ............

 

 ...........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

 BIÊN NHẬN THU HỒI THẺ BHYT

Họ và tên:.........................

Đại diện đơn vị:............................

Mã đơn vị:.............................................

Nộp lại thẻ BHYT thời hạn sử dụng:.......................................đến ...........................

Lý do thu hồi thẻ BHYT:................

Tổng số thẻ thu hồi:...................................... thẻ.....................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 115
Xem thêm Việc làm - Nhân sự