Biên bản kiểm tra xác nhận điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Giới thiệu

Mẫu biên bản kiểm tra xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy:

Mẫu PC3
Ban hành theo Thông tư số: 04/2004/TT-BCA
ngày 31-3-2004

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-------------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA
XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hồi ……. giờ …… ngày …… tháng …… năm ……… tại ………….……………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Đã tiến hành kiểm tra xác nhận điều kiện về phòng cháy chữa cháy đối với …………

………………………………………………………………………………………………….

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tại thời điểm cấp biên bản này có đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật để:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Biên bản lập xong hồi ……. giờ ……. phút, ngày…….. tháng …….. năm …….. gồm: ……trang được lập thành …… bản, mỗi bên liên giữ 01 bản, đã được đọc lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

 ĐẠI DIỆN
CƠ SỞ
(Ký tên đóng dấu)
 ĐẠI DIỆN 
ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
 CÁN BỘ
KIỂM TRA AN TOÀN PCCC
 (Ký tên đóng dấu)

XÁC NHẬN
CỦA SỞ CS PCCC TP.HCM

Mẫu này chỉ sử dụng cho các đối tượng thuộc diện cấp biên bản kiểm tra xác nhận đủ điều kiện PCCC theo Nghị định 08/2001/NĐ-CP.

Giấy ủy quyền (cá nhân) Giấy ủy quyền (cá nhân) Biểu mẫu Giấy ủy quyền cá nhân

Giấy ủy quyền (cá nhân)
 • Đánh giá: 174
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 123.658

Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất

Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.137

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.393

Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường Mẫu văn bản

Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 319

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức Biểu mẫu công nhân viên chức

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.829

Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm Mẫu đơn đăng ký

Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 81

Mẫu đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn Mẫu đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp Mẫu văn bản

Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần Mẫu hồ sơ

Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 165
Xem thêm Thủ tục hành chính