Biên bản bàn giao tài sản

 • Đánh giá: (22 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 34 KB
 • Lượt tải: 22.269
 • Ngày xuất bản: 26/12/2012
 • Ngày cập nhật: 10/04/2014

Giới thiệu

TÊN CƠ QUAN

…………………
…………………
Số: …../BB

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

 BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN
Giữa …………………………(bên giao) và
………………………….(bên nhận)

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại ………… đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …………. (bên giao) và ………… (bên nhận) thực hiện theo …………… của ………… ngày ……………..

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………………………………………..

Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………………………………………..

Bà: ……………………….. Chức vụ: ………………………………………….…………………..

2/ Bên nhận:

Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………………………….…………….

Ông: ……………………… Chức vụ: …………………………………………………….……….

Bà: ………………………... Chức vụ: ……………………………………………….……………

Chủ tọa: Ông ………………………………………………………………………………

Thư ký: Ông ………………………………………………………………………………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu số 01-SC: Tờ khai đăng ký sáng chế Mẫu số 01-SC: Tờ khai đăng ký sáng chế Biểu mẫu về sở hữu trí tuệ

Mẫu số 01-SC: Tờ khai đăng ký sáng chế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50

Đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè Đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè

Đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 74

Báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động Báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động

Báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50
Xem thêm Thủ tục hành chính