Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Giới thiệu

Tên đơn vị:.............

Địa chỉ:............

Điện thoại:.............

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGÒAI TẠI THỜI ĐIỂM 01/10/……….

 Kính gửi: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Biên bản xét kỷ luật lao động Biên bản xét kỷ luật lao động

Biên bản xét kỷ luật lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 870

Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85

Resume kết hợp - Mẫu 2 Resume kết hợp - Mẫu 2

Resume kết hợp - Mẫu 2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 356

Mẫu sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh Mẫu sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh

 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.931

Mẫu Giấy giới thiệu Mẫu Giấy giới thiệu

 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.073

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 424
Xem thêm Việc làm - Nhân sự