Bảng mô tả công việc - mẫu Khối ngành Tài chính

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 63 KB
 • Lượt tải: 1.930
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Mẫu Bảng mô tả công việc - mẫu Khối ngành Tài chính

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

I. Thông tin chung:

Vị trí: Giám Đốc Tài Chính

Bộ phận: Tài chính kế toán

Người quản lý trực tiếp: Tổng Giám Đốc

II. Trách nhiệm:

- Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.

- Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.

- Đánh giá các chương trình hoạt động của Doanh nghiệp trên phương diện tài chính.

- Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.

- Thiết lập cơ cấu tư bản của Doanh nghiệp.

- Duy trì khả năng thanh khoản của Doanh nghiệp và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho Doanh nghiệp.

- Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.

- Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.

- Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của Doanh nghiệp nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.

- Phụ trách quản lý và chỉ đạo hoạt động của Kế toán trưởng, Phòng Kế toán, Phòng Tài vụ, Phòng Xuất Nhập khẩu và các Chuyên viên kiểm toán, ngân quỹ … trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn Công ty, đồng thời cam kết:

- Phụ trách quản lý và chỉ đạo hoạt động của các Đơn vị Sản xuất, Phòng Sản xuất và Phòng Kinh Doanh

– Tiếp thị trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn hoạt động đồng thời cam kết nguyên tắc đảm bảo CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM và hiệu quả cuối cùng.

- Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD đình trệ và thiệt hại.

- Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Giám đốc thành viên Ban Giám đốc Công ty, với hoạt động của các Đơn vị SXKD và sâu sát trong Công ty.

- Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt

III. Quyền hạn:

- Ký duyệt các văn bản Kế hoạch tài chính

– Ngân sáchvà những quy định về quản lý tài chính – ngân sách.

- Xem xét và trình Giám đốc phê duyệt các ĐĐH và Hợp đồng SXKD về năng lực tài chính của Công ty.

- Xem xét và phê duyệt chi tiêu tài chính – ngân sách đối với mọi hoạt động của Công ty trên cơ sở quản lý kế hoạch và định mức tài chính được quy định cho từng đối tượng theo nguyên tắc đảm bảo CLSP và hiệu quả cuối cùng.

- Yêu cầu các Giám đốc Xí nghiệp phụ trách nhiệm vụ kế hoạch Tài chính

– Ngân sách Yêu cầu các Giám đốc Xí nghiệp hay Phụ trách các Đơn vị sản xuất kinh doanh, các Trưởng Phòng, Ban liên quan thực hiện Mục tiêu, Chính sách của Công ty, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ Tài chính

– Ngân sách đã được Tổng Giám đốc phê duyệt. Đồng thời, yêu cầu báo cáo công việc của mỗi Đơn vị khi cần thiết.

- Ký duyệt các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm.

- Xem xét kiểm tra và trình Giám đốc phê duyệt các Báo cáo Tài chính

– Ngân sách theo Pháp lệnh Kế toán

–Thống kê quy định.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Bộ phận

Phòng tài chính kế toán

Chức danh

Kế toán tổng hợp

Mã công việc

KT-KTTH

Cán bộ quản lý trực tiếp

TP. TCKT

1.      Trách nhiệm : -       Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

 -       Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 -       Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 -       Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
-       Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
 -       Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
 -       In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.
 -       Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 -       Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 -       Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
-       Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
 -       Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 -       Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 -       Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu  cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
 -       Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

 -       Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

2.Quyền hạn : 
-       Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai
-      Yêu cầu các kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo qui định.

3.Quan hệ : 
-          Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán-tài vụ
-          Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên.
-          Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.
-          Liên hệ các bộ phân khác thông qua phụ trách phòng KT-TV hoặc theo qui định.

4.Tiêu chuẩn yêu cầu :  
-       Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.
-       Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

-       Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

-       Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

-       Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty
-       Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Quản lý toàn bộ các tài khoản tại ngân hàng của công ty.

Nhiệm vụ cụ thể:

1. Kiểm tra tính đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ.

2. Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)… và nộp ra ngân hàng.

4. Kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng của các bộ phận khi có nhu cầu phải bảo lãnh của ngân hàng

5. Lập hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng.

6. Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký.

7. Nộp hồ sơ cho ngân hàng

8. Theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng

9. Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.

10. Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký.

11. Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng.

12. Chuẩn bị hồ sơ mở L/C.

13. Theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC

14. Nhận chứng từ từ các ngân hàng, xắp xếp theo nội dung

15. Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng.- Định khoản, vào máy các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng.

16. In bảng kê, ký người lập bảng kê, chuyển cho người kiểm soát

17. Sau khi hồ sơ được kiểm tra, đóng file lưu trữ.

18. Kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng.

19. In phiếu kế toán, ký người lập và chuyển cho kế toán trưởng ký và lưu trữ.

20. Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền

21. Nộp tiền ra ngân hàng để phục vụ các hoạt động của công ty

22. Theo dõi để thực hiện các công việc đã yêu cầu và giải đáp các khúc mắc của phía ngân hàng

 Tiêu chuẩn: 

- Trình độ học vấn Tốt nghiệp Đại học;
- Trình độ chuyên môn Kế toán;
- Trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh – Trình độ B trở lên;
- Kinh nghiệm thực tế: Có ít nhất 01 năm làm kế toán chuyên nghiệp;
- Yêu cầu khác: Cẩn thận, hiểu biết các thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt, bảo lãnh, vay vốn, các nguyên tắc thu phí, lãi vay ngân hàng, hiểu biết về nghiệp vụ ngoại thương và thanh toán quốc tế. Khả năng giao tiếp tốt.

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 132

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Biểu mẫu nhân sự

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.411
Xem thêm Việc làm - Nhân sự